OREW w Alojzowie – terapia i rehabilitacja dla Twojego dziecka

To był pracowity rok szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Alojzowie. Nasi podopieczni uczestniczyli w zajęciach z oligofrenopedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i logopedą. Krzyś i Daniel otrzymali dyplomy ukończenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Cieszmy się z dobrej współpracy z Rodzicami wychowanków OREW-u.

Reklamy

 

Przypominamy, że dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Alojzowie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie woli rodziców wyrażonej na piśmie.W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie mieszka dziecko.

Ośrodek prowadzi nauczanie w grupach:

1. Rewalidacyjno – wychowawczych – dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym – od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Minimalny wymiar zajęć wynosi 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie.

2. Edukacyjnych – dla dzieci i młodzieży z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami (uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową i z autyzmem). Z uwagi na specyficzne potrzeby każdego z wychowanków konstruowane są indywidualne programy terapeutyczne, obejmujące różne sfery funkcjonowania ucznia.