OREW w Alojzowie zaprasza

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Alojzowie prowadzone są bezpłatne zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Reklamy

 

„Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz”

Zig Ziglar

Reklamy

 

OREW w Alojzowie

 

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Alojzowie prowadzone są bezpłatne zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te organizowane są dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Celem zajęć jest pobudzanie społecznego i psychoruchowego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Wspieranie rozwoju dziecka prowadzone w naturalnych warunkach poprzez świadome i celowe działania podczas zabawy i innych czynności codziennych, daje duże możliwości jak i konkretne efekty w pracy z dzieckiem.

Nasz ośrodek posiada warunki umożliwiające realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracują tu wykwalifikowani specjaliści, którzy dysponują odpowiednimi środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.

 

Wymiar godzin

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

 

Forma zajęć

 • Mogą być prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną;
 • W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

 

Zakres czynności w ramach wczesnego wspomagania obejmuje wszelkie formy działań rehabilitacyjnych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych, skierowanych na dziecko oraz działań wspierających rodzinę dziecka, podjętych i wynikających bezpośrednio z rozpoznania zaburzeń rozwoju.

Wczesnym rozpoznaniem powinny być objęte dzieci z wszelkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci z uszkodzonym wzrokiem, uszkodzonym słuchem, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością umysłową, z autyzmem, z zaburzeniami zachowania, wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych, z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem. W zajęciach mogą też uczestniczyć dzieci z takimi jednostkami chorobowymi jak: przewlekłe zapalenie kości (CR MO), stwardnienie zanikowe boczne (SLA), mózgowe porażenie dziecięce (MPD), Zespół Downa, zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia strukturalne, niedowłady, porażenia, stwardnienie rozsiane (SM), dystrofie mięśniowe, choroba Scheuermanna (jałowa martwica kręgosłupa).

W naszym ośrodku, zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju są objęte dzieci ze zdiagnozowanym opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, niepełnosprawnością ruchową, mózgowym porażeniem dziecięcym i uszkodzeniami strukturalnymi.

Zajęcia w OREW-ie prowadzone są przez wykwalifikowany zespół specjalistów, w którego skład wchodzą: oligofrenopedagodzy, logopeda, psycholog, pedagog specjalny, specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, autyzmu i zespołu Aspergera, fizjoterapeuci oraz jedyny – na terenie powiatu hrubieszowskiego – terapeuta NDT-Bobath, uprawniony do diagnozy i terapii małych dzieci. Posiada on też uprawnienia terapeuty manualnego i Kurs Masażu Segmentarnego. Dodatkowo, nasza kadra posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m. ż. do 9 r. ż. standaryzowanym narzędziem diagnostycznym: KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego). Dzięki niemu następuje ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci. Pracownicy ukończyli także praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC).

 

Metoda NDT-BOBATH

            Metoda ta jest najbardziej przydatna w usprawnianiu niemowląt i małych dzieci. Usprawnianie to ma na celu pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju, tak, aby mogło ono uzyskać niezależność w życiu i na tyle wykorzystać swoje możliwości, na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują: wpływanie na napięcie mięśni, hamowanie nieprawidłowych odruchów, wyzwalanie, wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu przez fizjoterapeutę w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych ruchów, a także wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności w codziennych czynnościach.

 Zadania zespołu:

 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

Partnerskie działanie rodziców i terapeutów jest podstawą do tego, żeby niemożliwe stało się realne.

Współpraca specjalistów i rodziny oparta jest na partnerstwie, u podstaw którego leży wspólne działanie i wspólne cele.

 

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

Zadania zespołu wczesnego wspomagania:

Wesprzeć rodzinę w procesie odzyskiwania równowagi i uzyskania kompetencji potrzebnych jej do zajmowania się niepełnosprawnym dzieckiem, na każdym z etapów przystosowania do tej sytuacji:

 • dostarczanie rodzinie wsparcia, rozwijanie zasobu sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • praca ukierunkowana na proces akceptacji dziecka, jako osoby niepełnosprawnej,
 • profilaktyka niekorzystnych rozwojowo postaw rodzicielskich i praca nad zmianą już powstałych,
 • praca nad uzyskaniem przez rodziców, tożsamości rodzica dziecka niepełnosprawnego – akceptacja siebie w nowej roli życiowej i społecznej,
 • pomoc rodzicom w realnej ocenie sytuacji dziecka i jego możliwości rozwojowych,
 • pomoc rodzicom w osiąganiu coraz pełniejszego poczucia kompetencji rodzicielskich,
 • pomoc i stopniowe przygotowanie rodziców do wspierania rozwoju ich dziecka w warunkach domowych,
 • rozwijanie w rodzicach umiejętności dobrego komunikowania się z dzieckiem, w sposób, w który jest ono w stanie odbierać i rozumieć sygnały płynące z otoczenia oraz przekazywać własne sygnały, informujące o jego potrzebach i przeżyciach,
 • dostarczanie rodzicom wskazówek i pomocy we właściwym doborze zabawek, a także form stymulacji dostosowanych do etapu rozwoju, potrzeb możliwości i preferencji dziecka,
 • pomoc rodzicom w praktycznym opanowaniu umiejętności potrzebnych do wspomagania rozwoju dziecka, poprzez różne formy treningów i warsztatów, pomoc rodzicom we wplataniu precyzyjnie zaplanowanej i prowadzonej stymulacji w pozbawione napięcia, pełne radości interakcje z dzieckiem, podczas zwyczajnych codziennych czynności związanych z jego pielęgnacją, karmieniem i wspólną zabawą.

 

Każde dziecko może odnieść sukces!

Wymiar sukcesu zależeć będzie od jego możliwości funkcjonalnych. Dla jednego dziecka i jego najbliższych sukcesem może być utrzymywanie równowagi w pozycji siedzącej, żucie pokarmu czy samodzielne jedzenie. Dla innego możliwość podjęcia nauki w szkole. Jak najszybsze rozpoznanie zagrożeń rozwojowych lub niepełnosprawności i objęcie tych dzieci programem wczesnych oddziaływań stwarza szansę na maksymalizowanie tkwiącego w nich potencjału. Otoczenie przez specjalistów opieką całej rodziny umożliwi wszystkim jej członkom wypełnianie zadań życiowych i polepszenie jakości życia. 

Im wcześniejsze rozpoznanie i diagnoza, tym szybciej wdrożony zostanie program terapeutyczny, a tym samym zwiększona zostanie szansa na wyrównanie deficytów rozwojowych. Zbyt późno podjęte działania mogą prowadzić do powstawania oraz utrwalania nieprawidłowych wzorców zachowań, które później trudniej jest wyeliminować, a te mogą zaważyć na funkcjonowaniu w środowisku.

 

DRODZY RODZICE!

Jeżeli cokolwiek niepokoi Cię w zachowaniu Twojego dziecka, nie wiesz w jaki sposób i gdzie można byłoby uzyskać pomoc i diagnozę, chcesz skonsultować się ze specjalistami i zadać im pytania dotyczące Twojej sytuacji i Twojego dziecka.

 

Serdecznie zapraszamy do nas! Chcielibyśmy umożliwić rodzicom uzyskanie jak najwięcej informacji na temat Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i odpowiedzieć na pytania dotyczące niepokojących objawów, które zauważają u swoich dzieci.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje!

 

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Alojzowie jest dostarczenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych następujących dokumentów:

 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 • wniosku o przyjęcie dziecka do zespołu WWR

Szczegółowe informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki:

www.werbkowice.psouu.org.pl (zakładka OREW)

Telefon do sekretariatu OREW: (84) 627 41 96 – w godzinach 9.00-16.00.

Facebook: https://www.facebook.com/OREW-w-Alojzowie-238018239880981/

 

Zespół OREW-u