Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Alojzowie ogłasza nabór na rok szkolny 2015/2016

Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Alojzowie (OREW) na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych grupowych wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Reklamy


Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie woli rodziców wyrażonej na piśmie.

W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.


Ośrodek prowadzi nauczanie w grupach:

1. Rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży głęboko    upośledzonych umysłowo – od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Minimalny wymiar zajęć wynosi 20 godzin tygodniowo – nie więcej niż 6 godzin dziennie.

2. Edukacyjnych – dla dzieci i młodzieży z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami (uczniowie niesłyszący, słabo słyszący, niewidomi i słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem). Z uwagi na specyficzne potrzeby każdego z wychowanków konstruowane są indywidualne programy terapeutyczne, obejmujące różne sfery funkcjonowania ucznia:

– samoobsługa;

– umiejętność komunikowania się;

– umiejętności społeczne;

– umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej.

Uczniowie OREW będą realizować obowiązek szkolny w klasach:

I-III szkoły podstawowej,

IV- VI szkoły podstawowej,

I-III gimnazjum,

Celem głównym edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go – stosowanie do jego możliwości – w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Metody pracy:

 • stymulacja polisensoryczna w sali Doświadczania Świata;
 • terapia zaburzeń sensorycznych SI;
 • metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne;
 • metoda NDT-Bobath;
 • kinezyterapia;
 • fizykoterapia;
 • hydroterapia;
 • hortiterapia.

 

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga, psychologa, terapeutę zajęciowego, logopedę oraz fizjoterapeutę – terapeutę NDT- Bobath  uprawnionego do samodzielnego prowadzenia terapii neurorozwojowej.

OREW prowadzi wypożyczalnię pomocy terapeutycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, których zasoby udostępniane są w pierwszej kolejności wychowankom oraz innym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, na warunkach określonych przez Zarząd Koła.

Sprzęt rehabilitacyjny to m.in.:

 • elektryczne wózki inwalidzkie;
 • rampy (szyny) podjazdowe aluminiowe;
 • rampy progowe do niwelowania progów, schodów oraz wszelkich uskoków;
 • chodziki (różne rozmiary);
 • wózki rehabilitacyjne dziecięce – spacerówki;
 • wózki inwalidzkie dla dzieci – aktywne;


Szczegółowe informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki można znaleźć na stronie internetowej www.werbkowice.psouu.org.pl,  w zakładce OREW, oraz pod numerem telefonu 84 639 73 43 w godzinach 9.00-16.00, w siedzibie placówki: Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) w Alojzowie, Alojzów39, 22-550 Werbkowice.


Zapraszamy rodziców z dziećmi na bezpłatne konsultacje ze specjalistami oraz osobistym zapoznaniem się z ofertą ośrodka.