Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mircze uchwalony

Rada Gminy Mircze 27 kwietnia 2015 r. uchwaliła Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2020. Dokument przewiduje szereg różnych działań związanych z oszczędzaniem energii i wykorzystania jej odnawialnych źródeł, które podejmie nie tylko sama gmina, ale także mieszkańcy i przedsiębiorcy na jej terenie.

Reklamy


Czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej?

Plan gospodarki niskoemisyjnej jestdokumentem gminnym mającym na celu poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji (głównie gazów cieplarnianych) oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.Realizacja takiego planu pozwalaosiągnąć całej społeczności lokalnej długookresowe korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Dokument służy teżrealizacji przez Polskę obowiązków wynikających z Protokołu z Kioto orazpakietu klimatyczno-energetycznego UE, przyjętego przez Komisję Europejską w 2008 i znowelizowanego w 2014 roku.

Reklamy


Dlaczego gmina Mircze opracowuje plan gospodarki niskoemisyjnej?

Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej pozwoli władzom gminy skuteczniej realizować przedsięwzięcia z zakresu oszczędzania energii i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Posiadanie takiego dokumentu i ujęcie w nim różnych przedsięwzięć będzie również w przypadku części źródeł finansowania (jak na przykład Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) kryterium przyznania dofinansowania.

Gmina Mircze przygotowała dokument w ramach projektuWdrożenie narzędzi zarządzania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mircze,dofinansowanegoze środków Unii Europejskiej w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Wartość dofinansowania wynosi 69.003 zł, a okres realizacji projektu to od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.


Jakie działania przewidziano w planie?

W planieprzewidziano następujące przedsięwzięcia, które mają być realizowane przez Urząd Gminy i jednostki gminne:

  • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
  • modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej;
  • modernizacja oświetlenia drogowego;
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej;
  • poprawa efektywności transportu zbiorowego;
  • działania edukacyjne i doradcze.

Wspierane kierunki działań mieszkańców, rolników, przedsiębiorców i innych podmiotów to przede wszystkim:

  • poprawa efektywności energetycznej budynków, w tym termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych;
  • poprawa efektywności urządzeń w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach;
  • tworzenie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej służy koordynacji tych wszystkich działań.


Jakie korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorców?

Główną korzyścią, jaką może osiągnąć cała społeczność lokalna dzięki realizacji planu, jest zmniejszenie kosztów energii. Gmina będzie realizować projekty we własnych obiektach, ale także koordynować i wspierać projekty kierowane do mieszkańców – głównie programy instalacji kolektorów i innych małych instalacji oze. Planuje także organizować doradztwo dla indywidualnych inwestorów na temat termomodernizacji i oze.

Planowane reguły udzielania dofinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej przewidują, że udzielenie wsparcia dla projektu (w tym także realizowanego przez przedsiębiorcę) może być uzależnione od ujęcia go w stosownym dokumencie planistycznym gminy. Dotyczy to zwłaszcza projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy pozwala ten wymóg zrealizować.