Poradnik przedsiębiorcy: Utrata kosztów uzyskania przychodu z powodu zapłaty na niewłaściwy rachunek bankowy

W dniu 13 marca 2019 roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3301), który wprowadza modyfikacje zasad płatności między przedsiębiorcami.

Reklamy

 

Poczynając od września bieżącego roku, zostanie utworzony rejestr podatników VAT, w którym Krajowa Administracja Skarbowa będzie gromadzić informacje o numerach rachunków bankowych przedsiębiorców, związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą (rachunków płatniczych).

Elektroniczny zbiór będzie dostępny za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów (w Biuletynie Informacji Publicznej), jak i systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamy

W rejestrze znajdą się też dane tych podatników, którym odmówiono rejestracji do VAT. W wykazie będzie można odszukać historię każdego podmiotu zarejestrowanego do VAT za okres do 5 lat do tyłu. Informacje będą udostępniane bezpłatnie.

 

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Najistotniejszą dla wszystkich przedsiębiorców informacją jest jednak to, że będą mieli obowiązek zapłaty wyłącznie na rachunek bankowy kontrahenta ujawniony w rejestrze. Zapłata na inne konto będzie skutkowała tym, że podatnik nie  zaliczy należność do kosztów uzyskania przychodu (zarówno, jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, jak i podatek dochodowy od osób prawnych CIT). Podobne konsekwencje będą miały miejsce, jeżeli zapłata nastąpi gotówką.

Przypomnieć należy,  iż zgodnie z art. 19 prawo przedsiębiorców, płatność musi być dokonywana na rachunek płatniczy, gdy stroną transakcji, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Ważne jest również to, że nowelizacja przewiduje, co do obowiązku płatności podatku VAT odpowiedzialność solidarną podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy i który przesłał płatność na niewłaściwe konto z podatnikiem dokonującym tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług. Należy rozumieć to tak, że jeżeli zbywca nie uiści, mimo obowiązku podatku VAT od transakcji, wówczas żądanie zapłaty takiego podatku może zostać skierowane również do nabywcy. Odpowiedzialność ta nie będzie wchodziła w grę przy płatności metodą podzielonej płatności – split payment.

Podatnik, który popełnił omyłkową płatność na niewłaściwe konto bankowe, będzie mógł uwolnić się od konsekwencji nieprawidłowej zapłaty, jeżeli w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu, zawiadomi o zapłacie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla zbywcy ( wystawcy faktury VAT). 

Planowany termin wejścia w życie przepisów, w zakresie związanym z negatywnymi konsekwencjami płatności na nieprawidłowy rachunek bankowy  to dzień 1 stycznia 2020 roku. Do tego czasu każdy przedsiębiorca,  będzie musiał wyrobić sobie nawyk, sprawdzenia w rejestrze,  aktualnego numeru rachunku bankowego swojego kontrahenta przed dokonaniem płatności (zleceniem  przelewu). Rejestr ma być aktualizowany raz na dobę w dni  robocze.

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie
Zobacz też:

POWIAT – Porady prawne: Czy można założyć i prowadzić działalność gospodarczą na zasiłku macierzyńskim? 

POWIAT – Porady prawne: Jak podpisać i przesłać elektroniczne sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego 

POWIAT – Porady prawne: Czym jest umowa przedwstępna – forma, skutki, niewykonanie, przedawnienia roszczeń?