Porady prawne: Alimenty na podstawie alimentacyjnego nakazu zapłaty

Kwestia usprawnienia i przyspieszenia dochodzenia alimentów, zaniedbywana przez wiele lat przez ustawodawcę, doczekała się działania Ministerstwa Sprawiedliwości, które skierowało do Sejmu projekt ustawy zmieniającej przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego.

Reklamy

Zgodnie z projektem wprowadzone ma być  postępowanie nakazowe alimentacyjne, w którym alimenty ustalane miałyby być ryczałtowo, bez szczegółowego badania sytuacji obowiązanego i uprawnionego. Sąd działałby niejako automatycznie, bazując na określonym algorytmie ( odnoszącym się min. do minimalnego wynagrodzenia za pracę, współczynnika dzietności określanego przez GUS).Wysokość alimentów ryczałtowych uzależniona miałby być również od liczby dzieci pochodzących od tych samych rodziców. Aktualnie wartości proponowanych należności miałby zamykać się w przedziale od kwot po 588 zł na jedno dziecko do kwot po 364 zł przy piątce i większej liczbie dzieci.

Postępowanie przed sądem

Warunkiem wstępnym wystąpienia z pozwem o natychmiastowe alimenty jest to, że przed wejściem w życie przepisów nie było wytaczane powództwo o alimenty.

Rodzic albo dorosłe dziecko dochodzące alimentów w trybie uproszczonym musi:

  1. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym,
  2. wnieść pozew na urzędowym formularzu oraz
  3. złożyć oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o: uzyskiwanych dochodach, kosztach utrzymania, liczbie dzieci, pochodzących od tych samych rodziców, uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych, niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz powoda, niewszczęciu przez rodziców małoletniego powoda sprawy o rozwód lub o separację,
  4. w pozwie winien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń,
  5. dołączyć akty urodzenia dzieci.

Tak wniesiona sprawa, według założenia, zostanie rozpoznana nie później niż terminie 14 dni od daty złożenia pozwu, na posiedzeniu bez udziału stron. Jeżeli jednak, z jakichś przyczyn nie będzie możliwości wydania nakazu zapłaty (np. z powody błędów w pozwie, żądanie alimentów  za okres przed wniesieniem  pozwu albo w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów) wówczas zostanie wyznaczona rozprawa.

Wydany alimentacyjny nakaz zapłaty może zostać uchylony, gdy nie ma możliwości doręczenia nakazu pozwanemu ( nie jest znane jego miejsce pobytu, albo miejsce to nie znajduje się w  kraju).

W nakazie zapłaty sąd określa pozwanemu terminy do uiszczenia należności oraz doręcza nakaz stronom.

Pozwany ma prawo złożyć zarzuty od nakazu zapłaty, równocześnie musi uiścić opłatę od zarzutów ewentualnie wniosek o zwolnienie z opłaty. Zarzuty wnosi się do sądu który wydał nakaz zapłaty i winny zawierać zarzuty, fakty i dowody na ich poparcie. Niezłożenie ich w piśmie skutkuje brakiem możliwości powoływanie się na nie w dalszym toku postępowania.

Po złożeniu zarzutów sąd wezwie powoda do złożenia dowodów na poparcie swoich twierdzeń, zamieszonych w formularzu. Tym samy nie jest do końca jasne, z jakiego względu, już na etapie składania pozwu na formularzu ustawodawca nakazuje przedstawić informacje o uzyskiwanych dochodach oraz kosztach utrzymania dziecka, skoro do uzyskania nakazu zapłaty nie mają one żadnego znaczenia.

Alimentacyjny nakaz zapłaty nie będzie zamykał drogi do żądania alimentów w  wyższej kwocie oraz za wcześniejsze okresy, zgodnie z ogólnymi zasadami.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Czy członkowie rodziny mogą domagać się zadośćuczynienia pieniężnego w związku ze szkodą osoby najbliższej?

Porady prawne: Czy członkowie rodziny mogą domagać się zadośćuczynienia pieniężnego w związku ze szkodą osoby najbliższej?