Porady prawne: Co robić, gdy na maturze zabrakło punktów, czyli jak zweryfikować wyniki egzaminu maturalnego

Egzamin dojrzałości niewątpliwie należy, do najistotniejszych chwil w edukacji, często bywa momentem zwrotnym dla dalszych decyzji życiowych.

Reklamy

 

Zdarza się tak, że z jakiegoś przedmiotu, zabrakło przysłowiowego „jednego punktu”. W takiej sytuacji warto pamiętać, że absolwent ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) świadectwa dojrzałości ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej. Postępowania składa się z kilku etapów.

1. Złożenie wniosku – wniosek składa się do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ( w przypadku woj. lubelskiego będzie to OKE w Krakowie):  osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. We wniosku absolwent musi podać swoje dane osobowe:

Reklamy

a) imię i nazwisko,

b) PESEL,

c) dane teleadresowe ( kontaktowe), w tym adres pocztowy ( adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego ),

d) przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

2. Wgląd do sprawdzonej pracy – Dyrektor OKE w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku wyznacza, po uzgodnieniu z absolwentem, termin i miejsce wglądu do pracy egzaminacyjnej – zwykle jest to siedziba komisji, natomiast z uwagi na szczególne okoliczności ( np. niepełnosprawność absolwenta) może być określone inne miejsce. Termin wglądu może zostać przesunięty albo zmieniony na prośbę absolwenta. OKE nie zwraca kosztów podróży. Wgląd wykonywany jest osobiście przez zdającego ( musi mieć przy sobie dowód tożsamości ) – może on wykonywać notatki, ale również fotografie telefonem, może zgłaszać zastrzeżenia, już podczas wglądu. Następnie warto skonsultować pracę z nauczycielem przedmiotu.

3. Wniosek o weryfikację sumy punktów – w terminie 2 dni roboczych od daty wglądu absolwent ma prawo złożyć do dyrektora OKE wniosek o weryfikację sumy punktów wraz z uzasadnieniem. Wniosek składa się: osobiście drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Podstawę uzasadnienia wniosku mogą stanowić zarówno przesłanki techniczne – omyłka w podliczeniu punktów, jaki i przesłanki merytoryczne. Dyrektor OKE informuje pisemnie absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

4. W przypadku gdy weryfikacja zakończy się pozytywnie dla absolwenta dyrektor OKE ustala nowy wynik egzaminu maturalnego:

a) wydaje świadectwo dojrzałości,

b) zmienia świadectwo za pomocą aneksu,

c) anuluje dotychczasowe i wydaje nowe świadectwo dojrzałości ( absolwent musi zwrócić anulowany dokument).


adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów

w Hrubieszowie