Porady prawne: Co Spółki muszą zgłaszać do Krajowego Rejestru Sądowego i co grozi za niezgłoszenie zmian w terminie

Według przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz ustawy kodeks spółek handlowych (ksh) każdy podmiot wpisany do rejestru sądowego zobowiązany jest do zgłaszania do KRS: określonych zmian, informacji oraz składania dokumentów.

Reklamy

 

Wniosek o dokonanie wpisu do KRS powinien zostać złożony, co do zasady w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wpis, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.Inne terminy przewidziane w przepisach: to np. 6 miesięczny termin dozgłoszenie zawarcia umowy spółkiz ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) oraz zgłoszenie zmian w umowie,złożenie sprawozdania finansowego do KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzeniaczyli podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.

Obowiązek dokonywania zgłoszeń zmian spoczywa, co do zasady na organie (zarząd spółki), albo wspólnikach reprezentującym dany podmiot, przy czym Spółka może również zlecić takie działania pełnomocnikowi profesjonalnemu zajmującemu się prowadzeniem spraw gospodarczych.

 

Co grozi za niezłożenie wniosku w terminie?

Przepisy przewidują różne konsekwencje w zależności od rodzaju zaniechania:

1. rozwiązanie umowy spółki – najdalej idące skutki przewidziane są za niezgłoszenie rejestracji sp. z o.o. w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, albo w terminie 7 dni w przypadku umów zawieranych przy wykorzystaniu wzorca czyli za pośrednictwem konta w portalu S24, bowiem powoduje, to rozwiązanie umowy spółki – umowa przestaje istnieć, zatem wpisanie takiej spółki nie będzie możliwe;

2. utrata mocy przez uchwałę o zmianach – jeżeli nie zgłoszono do rejestru uchwały Zgromadzenia Wspólników o zmianachumowy spółki w terminie 6 miesięcy od daty jej podjęcia – uchwała ta traci moc- nie można dokonać wpisu zmian;

3. postępowanie przymuszające – niezgłoszenie zmian( np. składu organów, zmian PKD, zmiana adresu, zmiana adresów do doręczeń ) do KRS w terminie 7 dni albo niezłożenie sprawozdania finansowegosąd rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające polegające na stosowaniu grzywien (nawet wielokrotnie), w celu wyegzekwowania od podmiotu wprowadzenia do rejestru aktualizacji. Sąd może również podjąć decyzję o wykreśleniu wpisu niezgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym;

4. nieujawnione w KRS wpisy nie wiążą osób trzecich- uchybienie obowiązkowi złożenia wniosku o wpis skutkuje tym, że spółka nie może powoływać się wobec osób trzecich na dane, które nie zostały do rejestru wpisane lub wykreślone;

5. odpowiedzialność za szkodę– jeżeli brak zgłoszenia koniecznych zmian danych w ustawowym terminie spowodował szkodę u osoby trzeciej, może ona żądać jej naprawienia (odszkodowania) od podmiotu, na którym ciąży obowiązek dokonania zmian we wpisie. W przypadku spółek kapitałowych (sp. z o.o. albo S.A.) odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu, zaś w przypadku spółek osobowych ( spółka jawna, spółka partnerska itd.) odpowiedzialność solidarnie ze spółką ponoszą wspólnicy odpowiadający za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

 

Podsumowując stwierdzić należy, iż warto wywiązywać się z terminów nałożonych przez przepisy, żeby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji często mających dotkliwy wymiar finansowy.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie
Zobacz też:

POWIAT – Werbkowice: Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

POWIAT – Porady prawne: Jak podpisać i przesłać elektroniczne sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego