Porady prawne: Długi spadkowe a spis inwentarza

Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek. Jednym ze sposobów jest nabycie spadku z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza.

Reklamy

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że  spadkobierca odpowiada za ewentualne długi zmarłego tylko co do wartości odziedziczonych aktywów, czyli że spadkobierca nie musi oddawać wierzycielom spadkodawcy więcej, niż sam otrzymał z tytułu dziedziczenia.

Aby dowiedzieć się, jaka jest górna granica odpowiedzialności za długi zmarłego czyli do jakiej kwoty mamy obowiązek spłacić długi spadkodawcy, należy sporządzić wykaz inwentarza albo spis inwentarza.

Spisu inwentarza dokonuje komornik, który ustala przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych wraz z podaniem ich wartości, a także długi spadkowe ze wskazaniem ich wysokości. Wartość przedmiotów wchodzących w spadek i przedmioty zapisów windykacyjnych ustala się według stanu i cen z chwili śmierci spadkodawcy, a wysokość długów według stanu z chwili śmierci spadkodawcy.

Spadkobierca może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku czyli sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsca zamieszkania spadkodawcy. Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza. Na postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza przysługuje zażalenie.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza można także złożyć bezpośrednio do komornika, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza.

O terminie sporządzenia spisu inwentarza komornik zawiadamia wnioskodawcę oraz uczestników postępowania o sporządzenie spisu inwentarza, a także spadkobiercę i zapisobiercę windykacyjnego, jak również wykonawcę testamentu, kuratora spadku, dozorcę i zarządcę tymczasowego, jeżeli byli ustanowieni. Niestawiennictwo tych osób nie wstrzymuje czynności.

Spis inwentarza może być również sporządzony na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód posiadania należności przeciwko spadkodawcy.

W spisie inwentarza komornik umieszcza wszystkie przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych, z zaznaczeniem wartości każdego z tych przedmiotów, oraz długi spadkowe ze wskazaniem wysokości każdego z nich.

Zaznaczyć należy, że jak najszybsze wszczęcie postępowania o sporządzenie spisu inwentarza leży w interesie odpowiadającego za dług spadkobiercy. Samo wszczęcie tego postępowania otwiera bowiem możliwość wstrzymania postępowania egzekucyjnego do momentu sporządzenia spisu inwentarza.

­

Radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Pracodawca odpowie za wypłatę „pod stołem”

Porady prawne: Pracodawca odpowie za wypłatę „pod stołem”

LubieHrubie na Instagramie