Porady prawne: Droższy rozwód na nowych zasadach?

W Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace nad zmianami w postępowaniu w sprawach o rozwód i separację.

Reklamy

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem rozwiązania małżeństwa przez rozwód może domagać się każdy małżonek, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, zaś wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sprawę rozwodową inicjuje jeden z małżonków składając pozew do sądu okręgowego ostatniego,  wspólnego miejsca zamieszkania stron.  Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Po wypłynięciu pozwu, sąd przesyła pozew i załączony do niego materiał dowodowy drugiej stronie i zobowiązuje ją  do złożenia tzw. odpowiedzi na pozew czyli  pisma, w którym drugi małżonek odniesie się do żądania rozwodu oraz zgłasza własne wnioski dowodowe. Sąd może również zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, co do warunków życia i wychowania dzieci stron.

Po tej wymianie korespondencji sąd wyznacza termin rozprawy, na który, co do zasady muszą stawić się małżonkowie oraz wezwani przez sąd świadkowie.

Gdy sprawa dotyczy małżeństwa z dziećmi, które nie ukończyły 18 roku życia albo gdy istnieje możliwość odbudowania więzi małżeńskich sąd może skierować małżonków do mediacji. Jest to rodzaj pozasądowego, dobrowolnego postępowania prowadzonego przez mediatora będącego osobą niezależną i bezstronna, która umożliwia stronom rozmowę na neutralnym gruncie według zasad ustalonych przez mediatora i zaakceptowanych przez strony. Mediacja może zakończyć się: ustaleniem przez małżonków warunków rozwiązania ich małżeństwa, porozumieniem w kwestiach dzieci tj. wykonywanie władzy rodzicielskiej,  kontakty, alimenty ewentualnie może doprowadzić do pojednania małżeństwa.

Sąd rozwodowy rozstrzyga o:

  • sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi stron,
  • miejscu zamieszkania dzieci,
  • kontaktach rodziców z dziećmi,
  • alimentach na rzecz dzieci oraz na rzecz rozwodzących się małżonków,
  • sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania albo o eksmisji,
  • podziale majątku wspólnego (na wniosek małżonka, jeżeli nie spowoduje to przewlekłości postępowania).

Jeżeli małżonkowie wspólnie wnoszą o zaniechanie orzekania o winie za  rozpad małżeństwa sąd zwróci połowę zapłaconej, przy wnoszeniu pozwu opłaty.

Sygnalizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowości w procedurze rozwodowej i przy separacji mają dotyczyć min. obowiązkowego „postępowania informacyjnego” dla rodziców małoletnich dzieci.

W toku takiego postępowania, które ma trwać minimum miesiąc sędzia albo referendarz sądowy poinformuje małżonków o: „indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa”. Zakładanym celem postępowania jest pojednanie małżonków i rezygnacja z rozwodu albo separacji. Jeżeli strony nie wezmą udziału w tym etapie postępowania ich sprawa nie będzie mogła być rozstrzygana przez sąd.

Niezależnie od powyższego sąd może skierować strony na bezpłatną mediację, która będzie trwała od trzech do sześciu miesięcy. Jednakże postępowanie mediacyjne jest dobrowolne i małżonkowie nie muszą wyrazić na nie zgody, w szczególności gdy rozwód dotyczy małżonka dotkniętego przemocą ze strony drugiego.

Przewidywane opłaty od pozwu mają być wyższe i ma zostać zlikwidowane prawo do zwrotu  połowy opłaty od pozwu o rozwód w sytuacji zgodnego wniosku stron.

­

adwokat Olga Nowak-Dziwina

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Zwolnienie z kosztów przed sądem administracyjnym a obowiązek pomocy między małżonkami

Porady prawne: Zwolnienie z kosztów przed sądem administracyjnym a obowiązek pomocy między małżonkami


LubieHrubie na Instagramie