Porady prawne: Jakie prawa ma obywatel Unii Europejskiej? Petycja do Parlamentu Europejskiego

Prawa obywateli Unii Europejskiej to m.in. swoboda przemieszania się na terytorium wspólnoty, swobody w zakresie zatrudnienia czy prowadzenia działalności gospodarczej, prawa wyborcze do Parlamentu Unii Europejskiej, ale również prawo do występowania do organów europejskich ze swoimi problemami.

Reklamy

Podstawowym narzędziem komunikacji z Unią Europejską każdego mieszkańca UE jest petycja do Parlamentu Europejskiego. Warunki formalne petycji są uproszczone. Wystarczy, że:

  1. jest sporządzona przez obywatela albo mieszkańca Unii Europejskiej albo przez podmiot mający siedzibę na terenie Unii Europejskiej,
  2. zawiera imię nazwisko składającego oraz podpis,
  3. jest sporządzona w jednym z języków urzędowych UE,
  4. złożona została za pośrednictwem poczty na adres Parlamentu UE albo portalu petycji Parlamentu Europejskiego (link: https://www.europarl.europa.eu/petitions/pl/home).

Petycja musi dotyczyć spraw należących do zakresu działania Unii Europejskiej oraz mieć bezpośredni związek ze składającym (ten ostatni warunek traktowany jest bardzo swobodnie).

Reklamy

Przypomnieć należy, iż w gestii Unii Europejskiej znajdują się: prawa podstawowe opisane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej: godność, prawo do życia, wolność nauki, bezpieczeństwo osobiste, wolność zgromadzania się, wolność wypowiedzi i informacji, własność, równość wobec prawa, niedyskryminacja, prawa dziecka, prawa osób w wieku podeszłym, prawa osób niepełnosprawnych, prawa pracowników, zdrowie, ochrona środowiska, ochrona konsumentów, prawo do dobrej administracji, prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu i inne równie ważne.

Złożona petycja jest zamieszczana na portalu petycji (składający może prosić o zanonimizowanie swojego imienia i nazwiska) sprawdzana pod względem jej dopuszczalności. Komisja Petycji może: podjąć wizytę informacyjną w regionie, miejscu, które jest związane z petycją, zaprosić składającego na posiedzenie cel przedstawienia własnego stanowiska zawartego w petycji, zaprosić do współpracy inne Komisje Parlamentu UE, poddać  rezolucję pod głosowanie Parlamentu, wystąpić o przekazanie swojej opinii lub zalecenia Komisji, Radzie lub zainteresowanym organom państwa członkowskiego w celu podjęcia przez nich działań lub udzielenia odpowiedzi.

Składających petycje informowany jest pisemnie o działaniach Komisji Petycji dotyczących jego petycji, stanowisko Komisji Petycji jest uzasadniane. Obywatele Unii Europejskiej rzadko sięgają po petycję. Wg sprawozdania Komisji Petycji w 2019  roku złożonych zostało 1357 petycji, zaś z Polski było ich 51.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Pierwszeństwo pieszego na przejściu dla pieszych – zmiany przepisów ruchu drogowego

Porady prawne: Pierwszeństwo pieszego na przejściu dla pieszych – zmiany przepisów ruchu drogowego