Porady prawne: Kiedy można żądać separacji małżeństwa i na czym to polega?

Gdy w małżeństwie nie układa się dobrze, ale małżonkowie nie mają jeszcze pewności czy chcą definitywnego rozstania, nie podjęli decyzji o rozwiązaniu swojego małżeństwa przez rozwód, każdy z małżonków może domagać się separacji (ewentualnie mogą wspólnie zgłosić takie żądanie).

Reklamy

Separacja (podobnie jak rozwód, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, kontakty z dziećmi, alimenty,  unieważnienie małżeństwa itp.) należy do spraw rodzinnych.

Przesłanką orzeczenia przez sąd separacji jest zupełny rozkład pożycia, który polega na zerwaniu więzi małżeńskich: gospodarczej, intymnej i uczuciowej. Sąd oddali żądanie separacji, mimo rozpadu małżeństwa, jeżeli wskutek takiego orzeczenia mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków albo orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Negatywne przesłanki, stojące na przeszkodzie do wydania wyroku separacyjnego mogą być różnorodne i każdorazowo są wnikliwie analizowane przez sąd.

Reklamy

W przypadku gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci Sąd może orzec separację na podstawie wspólnie złożonego wniosku. Mieć należy na względzie to, że w sprawie o separację sąd może orzec o rozwodzie, jeżeli żąda tego jeden z małżonków i doszło do zupełnego i trwałego rozpadu małżeństwa, czyli gdy okoliczności sprawy wskazują, iż brak jest widoków na odbudowanie więzów małżeńskich ( więcej informacji o rozwodzie w artykule: Porady prawne: Przesłanki orzeczenia rozwodu przez sąd. )

W wyroku separacyjnym sąd rozstrzyga o:

winie za rozkład małżeństwa ( może być ustalona wina obu stron, wyłączna wina jednego z małżonków, zaś na zgodny wniosek stron sąd odstąpi od orzeczenia o winie),

alimentach na rzecz małoletnich dzieci,

alimentach na rzecz małżonka,

władzy rodzicielskiej ( w tym o jej ograniczeniu, pozbawieniu, zawieszeniu, ustaleniu uprawnień względem dziecka),

kontaktach z dziećmi ( na zgodny wniosek sąd nie orzeka o kontaktach),

sposobie  korzystania ze wspólnie zajmowanego po separacji mieszkania,

podziale majątku wspólnego ( o ile nie wpłynie to na przewlekłość postępowania).

W przypadku kwestii związanych ze sprawami opieki nad małoletnimi dziećmi sąd bierze pod rozwagę porozumienie małżonków w tym zakresie.

Konsekwencje orzeczenia o separacji są podobne, jak przy rozwodzie. Z mocy prawa,od daty orzeczenia separacji, powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Oznacza to, ze majątek uzyskany od daty separacji jest majątkiem osobistym tego z małżonków, który go nabywa ( zawarł umowę sprzedaży). Jednakże małżonkowie w separacji nie mogą zawrzeć kolejnego małżeństwa oraz jeżeli tak stanowią względy słuszności są obowiązani do wzajemnej pomocy. Separacja może być zniesiona w każdym czasie ( strony powracają do małżeństwa).

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie