Porady prawne: Korzystanie z prywatnej skrzynki mailowej dla celów służbowych

Ostatnie dni stoją po znakiem „afery hakerskiej”, będącej pokłosiem wykorzystywania przez polityków prywatnej poczty elektronicznej do celów służbowych. W ocenie niektórych oczywiście jest to kwestia nieznacząca, bądź prawnie obojętna. Jednakże faktycznie tak nie jest.

Reklamy

Sprawa korzystania z prywatnego emaila do celów służbowych może być rozpatrywana w wielu kontekstach. Zasadniczo jednak nie chodzi tylko sam fakt korzystania, ale o to, iż skrzynki prywatne nie korzystają z takiego poziomu zabezpieczeń, jak skrzynki służbowe.

Prywatny mail, a RODO

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych (zwane RODO). Przeważająca większość zasad bezpieczeństwa zabrania przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem maili prywatnych. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę są zapoznawane i szkolne przez  swoich pracodawców z zasad bezpiecznego posługiwania się emailem, zaś złamanie zasad może grozić konsekwencjami dla takiego pracownika, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Z drugiej,  zaś strony narażenie danych osobowych na ich przetwarzanie w sposób niezgodny z prawem może rodzić dla pracodawcy (przedsiębiorcy) sankcje odszkodowawcze oraz znaczące kary administracyjne. Nie można również pominąć tej kwestii, iż incydenty naruszenia zasad przetwarzania, w określonych przypadkach i  w określonym czasie muszą być zgłaszane Prezesowi Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

Poufność i tajemnica

Odrywając się jednak od RODO, zarówno pracownicy, jak i urzędnicy państwowi mają obowiązki w zakresie zachowania poufności oraz tajemnicy, na różnym jej poziomie dostępu oraz w różnym ujęciu.

Do podstawowych obowiązków pracownika określonych w art. 100 kodeksu pracy należy min. zachowanie w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę( jest to zakres szerszy niż tajemnica przedsiębiorstwa) oraz przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. Pracownikowi za niedochowanie tych obowiązków może grozić kara porządkowa uregulowana w kodeksie pracy, finansowa kara umowna albo najdalej idąca sankcja – zwolnienie z  pracy. Podobne konsekwencje (wypowiedzenie umowy, kary umowne) poniesie przedsiębiorca, który w relacjach między firmami, narazi dane na ich nieuprawnione ujawnienie.

W przypadku osób wykonujących funkcje publiczne oczywiste, ujęciu wykorzystywania maila prywatnego dla celów służbowych, winno  być rozważenie zarzut niedopełnienia obowiązków. Mogą też wchodzić w grę inne czyny zabronione związane z posługiwaniem się tajemnicą ( przestępstwa przeciwko ochronie informacji). Niewątpliwie konsekwencją winno być wszczęcie postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i oczywista winna być rezygnacja z zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Jakie prawa ma obywatel Unii Europejskiej? Petycja do Parlamentu Europejskiego

Porady prawne: Jakie prawa ma obywatel Unii Europejskiej? Petycja do Parlamentu Europejskiego


LubieHrubie na Instagramie