Porady prawne: Likwidacja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku

Zakończenie bytu prawnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem sformalizowanym, ale koniecznym do przeprowadzenia, w celu wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Reklamy

 

Pierwszym etapem jest nastąpienie zdarzenia uzasadniającego rozwiązanie spółki: przyczyny przewidziane w umowie spółki (w przypadku spółek celowych), upływ czasu, na jaki została zawarta, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (uchwała musi być sporządzona przed notariuszem, a w przypadku umów zawartych przy wykorzystaniu wzorca umowy – uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki winna być opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym), ogłoszenie upadłości spółki oraz innego przypadku przewidzianego prawem.

W określonych przypadkach o rozwiązaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością orzec może sąd rejestrowy.

Otwarcie likwidacja musi być zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z informacja o powołanych likwidatorach oraz sposobie reprezentacji Spółki podczas likwidacji. W czasie likwidacji Spółka działa pod swoja dotychczasową firmą z dodatkiem „w likwidacji” Pamiętać należy, iż z chwilą otwarcia likwidacji prokura wygasa.

Równocześnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym likwidatorzy ogłaszają o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji oraz wzywają wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten zatwierdzany jest przez zgromadzenie wspólników.

Po 6 miesiącach od ogłoszenia w MSiG wspólnicy dokonują podziału majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i określają osobę obowiązaną do przechowywania ksiąg i dokumentów likwidowanej Spółki.

Następnie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (sprawozdanie likwidacyjne) na dzień poprzedzający podział majątku likwidatorzy ogłaszają sprawozdanie w siedzibie spółki i składają je do sądu z wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

Pamiętać należy o składaniu do Sądu prawidłowo wypełnionych formularzy, załączników i oryginałów dokumentów oraz opłat sądowych, co niewątpliwie przyspieszy całą procedurę.

Pewne odrębności w opisanych działaniach będą miały miejsce w przypadku upadłości Spółki tutaj bowiem rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru, zaś wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk.

Likwidacja Spółki musi zostać również zgłoszona do właściwego Urzędu Skarbowego wraz ze złożeniem sprawozdania likwidacyjnego oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli zgłoszona była jako płatnik (zatrudniała pracowników).

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie i

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie