Porady prawne: Mniej ograniczeń w nabywaniu gruntów rolnych przez nierolników

W dniu 26 czerwca 2019 roku wejdą w życie nowe zasady nabywania własności nieruchomości rolnych (udziału we współwłasności nieruchomości rolnej, użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej, albo udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości rolnej) uregulowane ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (zwanej dalej ustawą).

Reklamy

 

Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały, iż ustawy nie stosowało się w przypadku nabycia nieruchomości rolnych: o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, będących drogami wewnętrznymi, nabycia udziałów lub ich części we współwłasności wymienionych powyżej nieruchomości oraz będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zgodnie z odrębnymi przepisami (ustawa z dnia14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw) osoba nie mająca statusu rolnika miała również niereglamentowane prawo nabyć nieruchomości zabudowanejo powierzchni powyżej 0,5 ha oraz nieruchomości rolne, które zgodnie z ostatecznymi decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przeznaczone zostały na cele inne niż rolne.

Nadto ograniczenie w nabyciu gruntów rolnych nie dotyczyło przypadków określonych w art. 2a ustawy m.in. nabycia przez osoby bliskie zbywcy (zstępnych: rodziców, dziadków, wstępnych: dzieci, wnuki, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione), w wyniku dziedziczenia albo zapisu windykacyjnego.

W pozostałych przypadkach nabycie mogło nastąpić wyłącznie za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

 

Najważniejsze zmiany

Nowelizacja przyznaje nierolnikom prawo do zakupu, bez uzyskania zgody, nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha (art. 2a ust. 3 pkt 1a ustawy).

Wolne od ograniczeń będzie nabycie nieruchomości rolnej w drodze licytacji komorniczej oraz w postępowaniu upadłościowym. Nadto zbycie w toku postępowania egzekucyjnego będzie mogło dotyczyć nieruchomości o powierzchni powyżej 300 ha, na co dotychczasowy stan prawny nie pozwalał.

Ograniczenia ustawowe nie będą dotyczyły nabywania nieruchomości rolnych w związku: ze zniesieniem współwłasności, z działem spadku, z podziałem majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej (po rozwodzie albo po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej między małżonkami), działu spadku oraz przekształceniem, podziałem, łączeniem spółek prawa handlowego.

Nowelizacja modyfikuje zasady postępowania w przypadku zgody na nabycie nieruchomości rolnej. Konieczne będzie nieodpłatne opublikowanie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnejna platformie informatycznej prowadzonej przez KOWR

Nabywca nieruchomości rolnej będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne, w którego skład weszły nieruchomości przez okres 5 lat (dotychczas 10 lat).

Wśród osób bliskich, uprawnionych do nabycia gruntów rolnych bez zgody, znaleźli się również: rodzeństwo rodziców oraz pasierbowie.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie

oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie