Porady prawne: Nowa tarcza antykryzysowa (4.0) weszła w życie

Od dnia 24 czerwca 2020 roku obowiązuje kolejna odsłona tarczy antykryzysowej.

Reklamy

 

Tarcza antykryzysowa 4.0 weszła w życie na mocy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Przepisy ustawy dotyczą zarówno rozwiązań dla firm, pracodawców, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), jak i obywateli nieprowadzących działalności gospodarczej ( pracowników, zleceniobiorców, kredytobiorców), a nadto zagadnień, które nie mają żadnego związku z pandemią i zwalczaniem jej skutków.

 

Najważniejsze rozwiązania dla przedsiębiorców:

pożyczki dla mikroprzedsiębiorców zostaną umorzone z urzędu (przedsiębiorca nie będzie musiał składać dodatkowego wniosku w terminie 14 dniu po upływnie 3 miesięcy od daty przyznania, co przewidziane było w tarczy 2.0 ), a nadto zostały one zwolnione z egzekucji,

mikropożyczki dla fundacji i stowarzyszeń – organizacje pozarządowe, będą mogły występować o udzielenie mikropożyczki,

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne– przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie wdrożyć szybszą procedurę restrukturyzacji, odpadnie wymóg kierowania sprawy do sądu, jednak konieczne będzie zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i to z jego udziałem i nadzorem będą prowadzone czynności mające zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczenie dłużników oraz restrukturyzowanego przedsiębiorcy,

kontrola „przejęć” – zapobieganie wrogim przejęciom. Wdrożenie kontroli inwestycji, realizowanych przez określone gałęzie gospodarki (Spółki wytwarzające oprogramowanie, realizujące obrót paliwami, wytwarzające energię cieplną i inne). Nabywanie udziałów w takich Spółkach będzie reglamentowane, w ten sposób, że o zamiarze nabycia udziałów w spółce potencjalny nabywca będzie musiał zawiadomić UOKiK, pod rygorem zapłaty kary do 50 milionów złotych oraz pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Pomysł ten, już na etapie tworzenia projektu przepisów był oprotestowany jako niezgodny z Konstytucją RP oraz prawem unijnym,

ułatwienia w zakresie zamówień publicznych,

dopłaty do oprocentowania kredytów – umowy o kredyt z dopłatą do oprocentowania zawrzeć będzie można do dnia 31 grudnia 2020 roku. Dopłaty będą wypłacane przez okres do 12 miesięcy. Równocześnie dopłata nie będzie uznawana za przychód.

 

Dla pracodawców i pracowników:

urlopy wypoczynkowe – w czasie epidemii pracodawca może samodzielnie (bez zgody pracownika) ustalić termin urlopu (w tym urlopu zaległego) i wysłać pracownika na urlop. Pracownik musi taki urlop wykorzystać bez względu na postanowienia planu urlopowego,

praca zdalna – pracodawca może pracownikowi polecić pracę zdalną (w tym przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość), przy czym musi pracownikowi zapewnić: środki, narzędzia i obsługę niezbędne dla tego rodzaju pracy. Warunkiem jest to, że rodzaj pracy na to pozwala, zaś pracownik ma umiejętności oraz możliwości (techniczne i lokalowe) do wykonywania pracy poza biurem. Pracownik musi zachować tajemnice prawnie chronione (tajemnicę przedsiębiorstwa, danych osobowych) oraz na polecenie pracodawcy musi prowadzić ewidencję wykonanych czynności (opis, datę czas realizacji).

polecenie innej pracy urzędnikowi (wójt, burmistrz, prezydent miasta), może polecić pracownikowi urzędu, którym kieruje tymczasowe wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę; 

wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji – pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający dzieło mają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.

dofinansowanie do wynagrodzeń dla firm, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w związku z pandemią nie objęły pracowników przestojem (ekonomicznym lub uregulowanym w art. 81 Kodeksu pracy) ewentualnie obniżeniem wymiaru czasu pracy,

ograniczenie wysokości świadczeń pieniężnych należnych od pracodawcy ( odpraw, odszkodowań oraz innych związanych z zakończeniem umowy o pracę – graniczną kwotą jest dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia (aktualnie jest to 26000 zł brutto). Przepisy te stosuje się również w wypadku rozwiązania, wypowiedzenia umów cywilnoprawnych: umów zlecenia, dzieło (za wyjątkiem umowy agencyjnej). Ograniczeniem nie są objęte świadczenia związane z przejściem na emeryturę (odprawa emerytalna),

zasiłek opiekuńczy – prawo do zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 8, którym zamknięto żłobek, przedszkole, klub dziecięcy czy szkołę z powodu epidemii (naprawiono wadliwość poprzednich rozwiązań), rodzice w dalszym ciągu będą mogli wystąpić o zasiłek.

zawieszenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

Inne zasady:

dla frankowiczów „wakacje kredytowe”.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie