Porady prawne: Nowe obowiązki spółek prawa handlowego

Od dnia 13 października 2019 roku spółkom prawa handlowego przybędzie nowy obowiązek wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W tym dniu zacznie swoje funkcjonowanie kolejny już rejestr prowadzony w systemie informatycznym – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr będzie publiczny, zaś dostęp do danych w nim zawartych będzie bezpłatny.

Reklamy

 

Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Zgodnie z definicją ustawową beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad innym podmiotem poprzez posiadane uprawnienia min.:

-udziały lub akcje w ilości większej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji osoby prawnej,

-dysponowanie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organach stanowiącym ( w tym jako zastawnik, użytkownik).

Obowiązki w zakresie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz aktualizacji danych mają spółki prawa handlowego:

1) spółki jawne;

2) spółki komandytowe;

3) spółki komandytowo-akcyjne;

4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

4a) proste spółki akcyjne;

5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Spółki zgłaszane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od dnia 13 października 2019 roku będą zobowiązane w ciągu 7 dni od daty rejestracji zgłosić do CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych. Spółki stare, figurujące już w KRS mają na to czas do dnia 13 kwietnia 2020 roku. Każda spółka, a konkretnie organ, albo wspólnik mający prawo do reprezentacji spółki mają obowiązek dokonać aktualizacji danych beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia zmiany. Konsekwencją niedopełnienia obowiązków w tym zakresie jest kara do 1 000 000 zł.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie