Porady prawne: Podatki za dzierżawę nieruchomości rolnych pod fotowoltaikę

Wydzierżawianie przez rolników, na długie okresy czasu, nieruchomości rolnych podmiotom, które na dzierżawionych działkach instalują panele farmy fotowoltaicznej jest obecnie coraz bardziej popularne.

Reklamy

 

Zwierając taką umowę trzeba jednakże mieć na względzie kwestie podatkowe. Pojawiają się bowiem pytania czy wydzierżawiający zapłaci, tak jak dotychczas, podatek rolny czy też podatek od nieruchomości? Czy rolnik od uzyskanego z tytułu czynszu dzierżawnego dochodu zapłaci podatek dochodowy?

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym podatnikami podatku rolnego są właściciele gruntu, a opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Natomiast działalność rolnicza to produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowla ryb.

Oznacza to, że rolnik jako właściciel gruntu płaci podatek rolny wówczas, gdy grunt, w ewidencji jest sklasyfikowany jako użytek rolny oraz który jest zajęty na prowadzenie działalności rolniczej.

W związku z tym w przypadku zainstalowania paneli fotowoltaicznych na działce nie będzie już prowadzona działalność rolnicza i tym samym wykluczone jest opodatkowanie podatkiem rolnym, nawet gdyby nie doszło do zmiany klasyfikacji działek.

Tym samym grunty, na których zainstalowane są panele fotowoltaiczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. stawek, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto, identycznie jak w przypadku podatku rolnego, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości. Tak więc przedsiębiorca, który nie jest właścicielem gruntów, gdyż tylko je wydzierżawia, nie płaci podatku od nieruchomości. Obowiązek podatkowy spoczywa na właścicielu, i to on jest zobowiązany do zapłaty podatku według stawek podatku od nieruchomości.

W rezultacie nawet grunty, które nadal będą sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, na których znajdują się panele fotowoltaiczne, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Są to bowiem grunty zajęte na prowadzenie działalności innej niż rolnicza, a podatek ten obciąża właściciela nieruchomości.

Odnosząc się natomiast do kwestii podatku dochodowego to zaznaczyć należy, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych  źródłem opodatkowanego przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze.

Zgodnie z tym dzierżawa gruntów rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli ma miejsce na cele inne niż działalność rolnicza. Na potrzeby podatku dochodowego działalność rolnicza została zdefiiowana jako  jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

miesiąc – w przypadku roślin,

16 dni – w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Jak wynika z powyższego, do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy zalicza się między innymi dzierżawę gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze.

Dzierżawa gruntów pod instalację fotowoltaiczną jest dzierżawą na cele inne niż rolnicze i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie