Porady prawne: Rejestr odpadów (BDO) czy masz obowiązek się wpisać?

Wielu przedsiębiorców bije się z myślami czy dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru odpadów.

Reklamy

 

Przydatnym w odpowiedzi na to pytanie może być narzędzie udostępnione pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/.

Korzystając z tego testu należy zwrócić szczególną uwagę na krok 3 pytanie 3, pkt 9 „Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego”, bowiem co do zasady powstawanie odpadów (wytwarzanie ich) wiąże się z praktycznie każdą działalnością gospodarczą.

Do rejestru muszą być wpisani zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki jawne). Kryterium podstawowym jest ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów.

Dla niektórych kategorii osób i podmiotów obowiązek wpisu do rejestru nie budzi wątpliwości. Są to, między innymi, firmy zajmujące się: odzyskiem i recyklingiem odpadów, wprowadzające na terytorium kraju produkty i opakowania, w tym pojazdy, sprzęt elektroniczny, baterie, akumulatory, smary i oleje, firmy budowalne i rozbiórkowe, wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów.

Przyjmuje się, iż nie mają obowiązku rejestracji w BDO firmy: wytwarzające wyłącznie odpady komunalne albo wytwarzające odpady o rodzaju i w ilościach określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami (ich transport, przetwarzanie, magazynowanie) wyłącznie podmiotom, które posiadają stosowne zezwolenie albo koncesje na zbieranie, przetwarzanie,  wpis do rejestru w wymaganym zakresie, jednakże to nie zwalnia z obowiązku wpisu do rejestru.

Podmiot wpisany do rejestru uzyskuje indywidualny numer rejestrowy oraz indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji, dokumenty sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta.

Za brak wpisu (aktualizacji danych) w rejestrze oraz nieprowadzenie ewidencji odpadów (albo prowadzenie jej w sposób nieprawidłowy) ustawa o odpadach przewiduje odpowiedzialność karną.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie