Porady prawne: Rok na odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości

Na mocy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 29 kwietnia 2019 roku, poz. 801, zwana dalej UGN) poczynając od dnia 14 maja 2019 roku do 14 maja 2020 roku byli właściciele, współwłaściciele i ich spadkobiercy mogą ubiegać się o zwrot wywłaszczonych, przed 20 laty, nieruchomości. Po upływie 12 miesięcy to uprawnienie wygaśnie. Ustawodawca wprowadził, bowiem 20 letni okres na złożenie wniosku o odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości.

Reklamy

 

Rok na odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości.

 

Na mocy ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 rokuo gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 29 kwietnia 2019 roku, poz. 801, zwana dalej UGN) poczynając od dnia 14 maja 2019 roku do 14 maja 2020 roku byli właściciele, współwłaściciele i ich spadkobiercy mogą ubiegać się o zwrot wywłaszczonych, przed 20 laty, nieruchomości. Po upływie 12 miesięcy to  uprawnienie wygaśnie. Ustawodawca wprowadził, bowiem 20 letni okres na złożenie wniosku o odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami o zwrot nieruchomości można było wystąpić bez ograniczeń, w każdym czasie. Podstawą skutecznego roszczenia, zarówno dawniej, jak i dziś jest to, że nieruchomość, bądź jej część, stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, czyli wówczas, gdy Skarb Państwa, albo gmina, które dokonały przejęcia nieruchomość na określony cel publiczny, nie rozpoczęły realizacji tego celu w ciągu 7 lat od daty, kiedy decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, albo nie zrealizowały tego celu w ciągu lat 10 ( art. 137 ust. 1 UGN).

Aktualnystan prawny pozwala na wystąpienie z wnioskiem o zwrot nieruchomości każdemu byłemu właścicielowi, współwłaścicielowi, albo spadkobiercom takich osób, nie tylko wówczas, gdy nieruchomość została wywłaszczona „przymusowo” na podstawie decyzji administracyjnej, ale również wtedy, gdy w drodze rokowań doszło do zawarcia umowy o przeniesienie własności nieruchomości, bądź jej części. Wniosek, w sytuacji zbycia umownego może być złożony także wtedy, gdy wcześniejsze żądanie (sprzed daty wejścia w życie nowych przepisów) nie zostało uwzględnione.

Wspomnieć również wypada, iż warunkiem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Porady prawne: Nowe zasady po zakończeniu umowy najmu 

POWIAT – Porady prawne: Test przedsiębiorcy czyli rządowy plan na likwidację mikrofirm 

POWIAT – Porady prawne: Czy istnieje obowiązek zapłaty wierzytelności przedawnionych, gdy wierzyciel żąda zapłaty?