Porady prawne: Skuteczne doręczenie pism w sprawie administracyjnej

Doręczenie pism w sprawach cywilnych, w sprawach karnych oraz w sprawach administracyjnych odgrywa istotne znaczenia. Mieć bowiem należy na względzie to, że zgodność czynności doręczenia z przepisami prawa decyduje o tym czy cała procedura została przeprowadzona prawidłowo, strona miała możliwość obrony swoich praw, wykazywania swoich racji, zapoznania się z treścią decyzji, wyroku, albo złożenia odwołania.

Reklamy

 

W sprawach administracyjnych, według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Chodzi tu o wszystkich adresatów, którzy nie są osobami fizycznymi w tym spółki prawa handlowego, inne osoby prawne (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), a także podmioty, które nie mają osobowości prawnej, a posiadają status strony.

Inaczej doręczenie wygląda w stosunku do osób fizycznych, również w przypadku, kiedy są stroną postępowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W tym przypadku pisma doręcza się w mieszkaniu adresata lub miejscu jego pracy.Jeżeli adresata nie jest obecny pismo może zostać przekazana, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, o ile zobowiążą się do oddania pisma adresatowi. W takiej sytuacji ( za wyjątkiem doręczenia domownikowi) o wydaniu jego przesyłki sąsiadowi lub dozorcy adresat musi znaleźć informację w skrzynce pocztowej albo w drzwiach mieszkania.

Istnieje również możliwość doręczenia bezpośrednio do rąk własnych w lokalu organu administracyjnego, urzędzie, w którym toczy się sprawa. Jeżeli nie można doręczyć pisma w inny sposób, doręczenia dokonuje się tam, gdzie adresata zastanie się.

Według orzecznictwa sądów administracyjnych, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą doręczenie dokonane w miejscu pracy, osobie upoważnionej do odbioru korespondencji np. sekretarce, asystentce nie będzie skuteczne względem strony postępowania. Takie stanowisko, zająłNaczelny SądAdministracyjnyw wyrokuz dnia 19 maja 2020 roku, w sprawie sygn. akt II GSK 134/20. Sąd administracyjny wyjaśnił, iż możliwość doręczenia innej osobie niż adresat, będącyosobą fizyczną, możliwe jest w przypadku doręczenia w miejscu zamieszkania, bowiem odebrać przesyłkę może dorosły domownik, sąsiad albo dozorca domu. W sytuacji, gdy doręczenie następuje w miejscu pracy przepis nie pozwala na pozostawienie go innej, aniżeli adresat, osobie.

Jeżeli zdarzy się, że dojdzie do takiego wadliwego doręczenia, termin do dokonania czynności, np. złożenia odwołania od decyzji, nie rozpoczyna biegu, bowiem strona, z formalnego punktu widzenia nie otrzymuje pisma, a z nim pouczeń o sposobie i terminie wniesienia danego środka zaskarżenia.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie