Porady prawne: Starosta zatrzyma prawo jazdy za prędkość na podstawie informacji od policji

Przypomnieć wypada, iż przepisy ustawy o kierujących pojazdami oraz prawo o ruchu drogowym wprowadzają przypadki, w których Starosta, wobec kierującego pojazdem, w drodze decyzji administracyjnej, orzeka o zatrzymaniu prawa jazdy. Zatrzymanie prawa jazdy następuje na trzy miesiące, o ile jest to pierwsza taka sytuacja.

Reklamy

 

Termin ten liczy się od dnia zatrzymania prawa jazdy przez policję, albo od daty zwrotu dokumentu do odpowiedniego organu administracyjnego. W przypadku, gdy w okresie zatrzymania, dana osoba będzie kierowała pojazdem, okres zatrzymania zostanie przedłużony do sześciu miesięcy.

Do najbardziej rozpowszechnionych, zdarzeń należy zatrzymanie prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. W takiej sytuacji policja zatrzymuje dokument prawa jazdy i równocześnie wydaje pokwitowanie uprawniające do przemieszczania się pojazdem przez następne 24 godzin. W przypadku, gdy kierujących nie posiada przy sobie dokumentu prawa jazdy, wówczas Starosta wydającą decyzję zobowiązuje równocześnie do zwrotu dokumentu.

Kierowca ma prawo: kwestionować ustalenia policji ( np. z powodu błędów pomiaru, wad sprzętu, stanu wyższej konieczności), nie przyjąć mandatu oraz żądać skierowania sprawy na drogę sądową. Nie zmienia to jednak faktu, iż policja zatrzyma dokument. Dalsze postępowanie uzależnione było od decyzji Starosty, przy czym praktyka nie była tutaj jednolita. W części przypadków, starosta zawieszał postępowanie administracyjne w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o wykroczenia. Skutkowało to stanem, w którym w zasadzie kierowca miał pełne uprawnienia do kierowania pojazdem, jego uprawnienie nie zostało czasowo zatrzymane, zaś nie miał fizycznie dokumentu prawa jazdy. Procedura sądowa w sprawie o wykroczenia trwała zdecydowanie dłużej, niż wspomniany wcześniej okres trzech miesięcy, a kierowca w tym czasie mógł kierować pojazdem narażając się wyłącznie na mandat za prowadzenie pojazdu bez dokumentu przy sobie.

Od dnia 01 lipca 2019 roku sytuacja ta uległa zmianie w związku z uchwałą składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnegow sprawie sygnatura aktI OPS 3/18. W orzeczeniu tym Sąd stwierdził, iż postępowanie o wykroczenie nie ma wpływu na bieg postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostę w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy. Oznacza to, że Starosta podejmie decyzję w oparciu o materiały przekazane przez policję, a decyzji nada rygor natychmiastowej wykonalności, bez zawieszania sprawy do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd karny.

Zwrócić należy również uwagę na to, iż w przypadku wydania przez Starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, gdy następnie kierowca zostanie uniewinniony przez sąd karny osobataka, będzie mogła wystąpić do Skarbu Państwa o odszkodowanie. W przypadkach, gdy prawo jazdy jest niezbędne do pracy możeto być szkoda znacząca.


adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie