Porady prawne: Zaliczenie okresu odbywania czynnej służby wojskowej do stażu pracy

Zgodnie z kodeksem pracy okres czynnej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Reklamy

 

 

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP:

  1. pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy,

  2. pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę,

  3. pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.

Przepis ten miał podobne brzmienie przez cały czas obowiązywania ustawy tj. od dnia 29 listopada 1967 roku.

Powyższe oznacza, że pracodawca zatrudniający pracownika, który następnie został powołany do wojska, ma obowiązek zatrudnienia go po zakończeniu służby wojskowej, jeżeli ten zgłosił się do niego w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służby. Zachowanie wymienionego terminu powoduje, że czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Okres ten będzie więc zaliczany do stażu pracy na potrzeby ustalania prawa do emerytury lub renty.

Pytanie co zokresem pomiędzy zakończeniem odbywania służby, a podjęciem pracy przez pracownika, czy okres ten powinien być zaliczony do stażu pracy?

Wliczeniu do stażu ubezpieczeniowego podlega również okres od dnia „zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy” po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej do dnia faktycznego podjęcia pracy. Oznacza to, że w razie rozpoczęcia pracy z zachowaniem wymaganego terminu trzydziestu dni, czas między zwolnieniem ze służby wojskowej a rozpoczęciem pracy traktuje się jak okres służby wojskowej, ale tylko od dnia zgłoszenia u pracodawcy gotowości do pracy do dnia faktycznego jej podjęcia. Czas ten wlicza się do stażu pracy tak jak służbę wojskową.

Tym samym do uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym prawa do emerytury i renty, wlicza się czas odbywania służby wojskowej, jak również okres po odbyciu służby do momentu podjęcia pracy u pracodawcy od dnia zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy do dnia faktycznego jej podjęcia.

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie