8 grudnia 2023

Porady prawne: Zgłoszenie umów o dzieło do ZUS

Od 1 stycznia 2021 roku płatnik składek, osoba zlecająca dzieło, muszą składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w terminie 7 dni, informację o zawarciu umowy o dzieło.

Reklamy

Zasady takie wprowadzone zostały na mocy art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku tzw. tarczy kryzysowej.

Dotyczy to umów o dzieło zawieranych  z osobą, z którą zgłaszający nie pozostaje w stosunku pracy ewentualnie w sytuacji, gdy w ramach umowy o dzieło nie jest wykonywana praca na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Brzmienie przepisu nakazuje poczynić wniosek, że w sytuacji gdy pojawia się w domu fachowiec np. w celu pomalowania mieszkania, wymiany zamka czy też uszczelki w cieknącym kranie  powinna zostać zawarta z nim umowa o dzieło, która następnie podlega zgłoszeniu do ZUS.

Reklamy

Informacje o umowach o dzieło ZUS będzie miał prawo ewidencjonować. Zgłoszenie do ZUS następować będzie na druku RUD, który będzie zawierał: dane identyfikacyjne i adresowe stron umowy oraz informacje o zawartych umowach w tym: datę zawarcia umowy, datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła oraz przedmiot umowy.

Przypomnieć należy, iż zawarcie umowy o dzieło nie skutkuje obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Inaczej jest w przypadku umów zlecenia,  które co do zasady podlegają ozusowaniu. W związku z tym można spodziewać się, iż konsekwencją nowych przepisów będą wzmożone kontrole ZUS połączone z poszukiwaniem nieprawidłowości oraz ostatecznie zakwestionowaniem charakteru wielu  umów o dzieło i uznaniem, iż faktycznie są to umowy zlecenia. Niestety kontrole takie będą dotykać również okresów sprzed wejścia w życie rejestru. Jakkolwiek rejestrowane będą umowy zawarte od dnia 01 stycznia 2021 roku, to ZUS, na podstawie danych z rejestru będzie mógł dokonywać analizy okresów wcześniejszych.

Nie wchodząc w tym miejscu w szczegółowe dywagacje na temat różnic w umowach wskazać tylko wypada, iż umowa o  dzieło cechuje się rezultatem, materialnym efektem pracy inaczej jest w przy oraz umowy zlecenia ( albo umowy do której stosuje się przepisy i zleceniu), która polega na wykonywaniu określonych czynności prawny ( ewentualnie faktycznych), natomiast żaden skutek nie jest konieczny. Zakwalifikowanie danej umowy przysparza wielu problemów również sądom rozstrzygającym spory, które już teraz powstają między przedsiębiorcami, a ZUS.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie