Porady prawne: Zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS

Zgodnie z założeniami projektu ustawy zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewidziane zostało zwolnienie ze składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Reklamy

 

W pierwszej kolejności stwierdzić wypada, iż chodzi tu wyłącznie o płatność składek należnych od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku, nie zaś innych zaległości powstałych wcześniej.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która chce skorzystać z takiego zwolnienia musi złożyć wniosek na piśmie w formie papierowej ewentualnie elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo osobistym. Nadto musi spełniać warunki:

a) wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 01 lutego 2020 roku,

b) jest mikroprzedsiębiorcą (zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął  roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro – warunki te musza być spełnione łącznie w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych),

c) nie korzystał z innych form pomocy dla przedsiębiorców przewidzianych w art. 15g oraz art. 15zq;

d) osiągnął przychód z pozarolniczej działalności gospodarczym nie wyższy niż 15 600 zł (tj. 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku – warunek ten dotyczy wyłącznie samozatrudnionych (przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają innych osób ).

 

Składki, od których prowadzących pozarolniczą działalność został zwolniony traktowane są jak składka wpłacona, tym samym prawo do ubezpieczeń ma być kontynuowane (wszelkie uprawnia związane z płatnością składki są zachowane).

W przypadku decyzji o odmowie zwalenia od uiszczania składek płatnik będzie miał prawo złożenia wniosku do Prezesa ZUS  o ponowne rozpatrzenie sprawy, zastosowanie będą tutaj miały przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.


Adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowieoraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie
Zobacz też:

POWIAT – Porady prawne: Wsparcie dla gospodarki czyli tarcza antykryzysowa