23 września 2023

Poseł Zawiślak w sprawie dostępu mieszkańców powiatu hrubieszowskiego do usług transportowych

Według posła Sławomira Zawiślaka ewentualna sprzedaż PKS Hrubieszów inwestorowi prywatnemu może m.in. doprowadzić do wyprowadzenia pozyskanych ze sprzedaży środków finansowych poza teren powiatu, zagrozi miejscom pracy oraz doprowadzi do zlikwidowania licznych połączeń autobusowych.

Reklamy

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym, 14 stycznia 2014r. opublikował projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim” przeznaczony do konsultacji społecznych. Dotyczy on zarówno transportu drogowego, jak i kolejowego. Ustawa w pełni zacznie obowiązywać od 01.01.2017r. Od tego dnia wejdą w życie również uregulowania wykluczające przekazywanie przewoźnikom dopłat do utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych. Będą one mogły być wypłacane tylko operatorom publicznego transportu zbiorowego a więc tylko u tych operatorów mieszkańcy Lubelszczyzny będą mogli realizować uprawnienia gwarantowane ustawą z dn. 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środków publicznego transportu zbiorowego.

Uprzejmie informujemy, iż poseł Sławomir Zawiślak w w.w sprawie, w trosce o zapewnienie mieszkańcom naszego regionu i województwa dostępu do usług transportowych, podjął szereg interwencji w powyższej kwestii. Jako przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej PiS, zgłosił ten temat do prac w/w Rady oraz po zorganizowanej w tym temacie konferencji prasowej (odbyła się 11 lutego 2014r.) w Lublinie (z udziałem  członków LRR PiS) skierował do Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana pismo zawierające uwagi i wnioski ważne dla utrzymania i rozwoju transportu publicznego w województwie lubelskim szczególnie w naszym regionie.

Reklamy

Ponadto, jako poseł na Sejm RP, dnia 7 lutego br. zwrócił się z apelem m.in do samorządowców Zamojszczyzny i powiatu krasnostawskiego, w formie przesłanych drogą tradycyjną i mailową pism, o aktywny udział w konsultacjach i przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego opinii i uwag dotyczących w.w Planu.

W odpowiedzi z dnia 6 marca br. Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Jacek Sobczak poinformował posła o stanowisku Władz samorządowych województwa odnośnie uwag LRR PiS „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim”.

Reklamy

Z treści w.w odpowiedzi wynika, że odrzucono wniosek dotyczący budowy nowych przystanków kolejowych w Zamościu, ale jednocześnie uwzględniono utworzenie w Zamościu zintegrowanego węzła przesiadkowego, którego zadaniem będzie zintegrowanie transportu drogowego, kolejowego oraz wewnątrzgałęziowego w Zamościu, powiecie oraz województwie. Kwestia ulokowania takiego węzła jest już w gestii władz Zamościa. Niestety, przyjęty w listopadzie 2013 roku plan transportowy dla Miasta Zamościa nie uwzględnia powstania takiego węzła. Stąd należy dokonać zmian w tym dokumencie. Już teraz wiadomo, że takim węzłem nie może być obecny dworzec kolejowy przy ulicy Szczebrzeskiej. Otwiera to możliwość rozwiązania, o które już od dawna zabiega poseł Zawiślak, czyli utworzenie takiego węzła komunikacyjnego (osobowego przystanku kolejowego) przy ul. Orlicz-Dreszera na Starym Mieście.

Warto w tym miejscu podkreślić, że taka inwestycja umożliwiłaby utworzenie, a w zasadzie odtworzenie pasażerskich połączeń kolejowych między Zamościem i Hrubieszowem. W tej sprawie poseł już wielokrotnie interweniował, kierując pisma interwencyjne do m.in. prezydenta Miasta Zamość,  Starosty Powiatu Hrubieszowskiego. Jak wskazał w.w Członek Zarządu Województwa Lubelskiego możliwość taka została uzależniona od „posiadania wystarczających środków w budżecie województwa oraz zaistnienia odpowiednich warunków demograficznych i społecznych z jednoczesną poprawą infrastruktury kolejowej”. Oznacza to, że przyszłe władze wojewódzkie będą miały otwartą drogę do wznowienia przewozów kolejowych na odcinku Zamość-Hrubieszów oraz Zwierzyniec- Biłgoraj, zwłaszcza, że odcinek Hrubieszów-Zamość-Biłgoraj ma na tyle dobre parametry prędkości, że śmiało może konkurować z transportem drogowym i można uznać, że uruchomienie przewozów kolejowych na tym odcinku będzie jak najbardziej opłacalne- wskazują na to m.in. opracowania zawarte na portalu lubelska kolej.

Samorządowe władze naszego województwa odrzuciły wnioski o zwiększenie częstotliwości kursów w transporcie drogowym m.in. na linii z Lublina do Hrubieszowa, oraz zapewnienie bezpośrednich połączeń drogowych między Białą Podlaską i Zamościem, przez Włodawę, Chełm, Krasnystaw lub Hrubieszów.

W celu zapewnienia mieszkańcom Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego dostępu do usług transportu drogowego oraz rozwiązania problemów PKS-u w Hrubieszowie poseł Sławomir Zawiślak wielokrotnie interweniował, kierując pisma w tej sprawie do Prezes Lubelskie Dworce S.A. Pani Teresy Królikowskiej, Starosty Hrubieszowskiego czy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Pana Tomasza Zająca. Nie otrzymał jednak jasnej i klarownej odpowiedzi, jaką koncepcję rozwiązania obecnej sytuacji PKS-u w Hrubieszowie – przedsiębiorstwa zgłoszonego do sprzedaży – ma m.in. Zarząd Województwa Lubelskiego u którego od lat samorządowe władze powiatu hrubieszowskiego jak twierdzą zabiegają (niestety – do dziś nieskutecznie) o przekazanie spółki samorządowi.

Posła martwi nieskuteczność władz powiatu hrubieszowskiego także i dlatego, że już na sesji Rady Powiatu Hrubieszowskiego, w grudniu 2011r.- we współpracy z kolejarzami i PKP PLK przedstawił projekt przedłużenia kursowania szynobusu do Hrubieszowa. Niestety władze powiatu i samorządowe odłożyły ten temat ad acta. Nie skorzystały, jak samorządowcy z północnej części naszego, ze sposobności rozszerzenia połączeń kolejowych na swoim terenie.   

Wg posła S. Zawiślaka ewentualna sprzedaż PKS Hrubieszów inwestorowi prywatnemu może m.in. doprowadzić do wyprowadzenia pozyskanych ze sprzedaży środków finansowych poza teren powiatu (Lublin – siedziba i Zarząd spółki transportowej) podobnie jak w przypadku Tomaszowa Lubelskiego, zagrozi miejscom pracy oraz podobnie jak w powiecie bialskim doprowadzi do zlikwidowania licznych połączeń autobusowych obsługiwanych wcześniej przez sprzedany właścicielowi prywatnemu PKS .

Jednocześnie poseł dziękuje wszystkim Samorządowcom, organizacjom pozarządowym, związkom zawodowym i mieszkańcom województwa za podjętą aktywność w tej ważnej kwestii, dotyczącej obrony potrzeb pasażerów korzystających z systemu publicznych  usług komunikacyjnych na terenie naszego województwa i regionu.

Dziękując za merytoryczną współprace zapewnia licznych przedstawicieli władz i strony społecznej, że te kwestie dalej będą ważnym elementem jego aktywności poselskiej.Pismo skierowane do Krzysztofa Hetmana

Marszałka Województwa Lubelskiego

 

 

Uprzejmie informuję Pana Marszałka, że członkowie LRR PiS w ramach konsultacji społecznych „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim”, zdecydowali się przedłożyć Panu krytyczną ocenę tego dokumentu i wynikające z niej wnioski, mające na celu poprawę przedłożonego do społecznych konsultacji projektu.

Jego gruntowna analiza pozwala na stwierdzenie, że założenia przyjęte w wielu jego obszarach zaprzeczają idei zrównoważonego rozwoju naszego województwa, pogarszając dostęp do publicznego transportu zbiorowego, zwłaszcza mniejszych ośrodków. Poniżej przedstawione propozycje zmiany planu, podnoszone także przez stronę społeczną i w pełni akceptowane przez LRR PiS, mają na celu zmianę tego planu w kierunku żądanym przez społeczności wielu regionów Lubelszczyzny. Jesteśmy przekonani, że plan wymaga gruntownej nowelizacji i sporządzenia go na nowo, z większym zdecydowanie zaangażowaniem samorządów gminnych i powiatowych województwa lubelskiego. Krótki termin konsultacji, tak rozbudowanego dokumentu (przy tym tak ważnego dla rozwoju naszego województwa), nieliczne zorganizowane spotkania w tej kwestii z samorządowcami, zdecydowanie temu zaangażowaniu nie sprzyjają.

W wyniku analizy planu i po uwzględnieniu postulatów strony społecznej, przedstawiamy następujące uwagi-propozycje:

1. Konieczne jest sformułowanie postulatów budowy na obszarze miasta Zamość dwóch nowych przystanków kolejowych w pobliżu wiaduktu ulicy Wyszyńskiego przecinającego linię kolejową Zawada – Hrubieszów Miasto oraz na Os. Zamoyskiego, w pobliżu skrzyżowania linii kolejowej Zawada – Hrubieszów Miasto i drogi krajowej nr 17; dzięki którym nastąpi przybliżenie transportu kolejowego do generatorów ruchu oraz tym samym wydatne skrócenie czasu podróży do Lublina, liczonej „od drzwi do drzwi”.

2. Wnosimy o zmianę sposobu obsługi linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w relacjach Zamość – Hrubieszów i Zamość–Biłgoraj  ( m.in. powrót do komunikacji pociągów -obecnie szynobusów – na trasie Zamość – Hrubieszów) w taki sposób, aby zostały one docelowo przekazane do obsługi transportowi kolejowemu w formie linii kategorii „D”, z uwagi na krótszy czas przejazdu pociągów w w/w relacjach oraz bezpieczeństwo i komfort komunikacji kolejowej (możliwości przewozu wózków i rowerów, toalety), których nie posiada transport drogowy. Dodatkowym uzasadnieniem w.w uwagi jest dobrze rozwinięta na powyższych relacjach sieć komercyjnych linii autobusowych, nad którą po 1 stycznia 2017 roku województwo utraci kontrolę.

3. Konieczna zmiana zawartych w planie zapisów dotyczących braku ekologicznego uzasadnienia uruchamiania kolejowych przewozów pasażerskich na liniach, gdzie maksymalne napełnienie szczytowe przy zastosowaniu taryf promocyjnych nie sięgnie 70 pasażerów. Na wartość 42 pasażerów – zużycie energii i bilans kosztów zewnętrznych dla tych pojazdów są korzystniejsze niż dla autobusów z silnikami normy EURO3, które dopuszczone zostały do obsługi linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przez autorów planu.

4. Zmiana zapisu dotyczącego ustalenia częstotliwości kursów na linii komunikacyjnej R4 (Rejowiec – Zamość) na poziomie zaledwie dwóch par pociągów, kursujących w dodatku jedynie od piątku do niedzieli, na poziom co najmniej 4 par pociągów w czasie doby, kursujących codziennie. Uzasadnieniem jest fakt, iż połączenia te cieszą się popularnością także poza okresami od piątku do niedzieli, a ograniczenie terminów kursowania połączeń kolejowych wraz z ograniczeniem ich dobowej liczby o 60%, doprowadzi tak naprawdę, wyłącznie do powiększenia start finansowych z tytułu uruchamiania wyżej wymienionej linii komunikacyjnej i odcięcia społeczności lokalnej od transportu kolejowego przy jednoczesnym stopniowym wymazywaniu tego rodzaju transportu ze świadomości ludności miejscowej. Efektem realizacji zapisów o linii komunikacyjnej R4 stanie się sytuacja gorsza niż, ta jaka stała się faktem w marcu roku 2009, tuż przed zawieszeniem przez PKP Intercity wszystkich połączeń  na odcinku Zamość – Rejowiec. Ponadto takie działania doprowadzą do zniszczenia, budowanej z mozołem i przy udziale  znacznych środków finansowych (około 5 mln zł rocznie), oferty  przewozowej.

5. Rozwijanie, a przynajmniej utrzymanie – a nie wygaszanie komunikacji kolejowej pomiędzy Zamościem a Lublinem. Ponadto zaplanowanie skrócenia czasu przejazdu na odcinku Zamość – Lublin m.in. poprzez wynegocjowanie z zarządcą infrastruktury skrócenia czasu potrzebnego na zmianę czół dla „autobusów szynowych” w stacjach Zawada i Rejowiec do 5 minut (jak było to w rozkładzie jazdy obowiązującym od czerwca 2011 do czerwca 2012 roku) oraz poprzez obsługę przez pociągi „zamojskie” jedynie wybranych przystanków na odcinku Rejowiec – Lublin.

6.  Zmiana zaplanowania skomunikowania drogowych połączeń komunikacji publicznej Lublina z takimi miastami jak: Chełm, Włodawa, Biała Podlaska- planowanie przejazdów szczególnie w godzinach szczytu maksymalnie co 120 min. jest nie do przyjęcia. Połączenia z tak niską częstotliwością nie są żadną alternatywą dla transportu indywidualnego. Ta sama uwaga dotyczy połączeń: z Chełma do Włodawy i Hrubieszowa oraz z Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego.

7. W sytuacji gdy plan transportowy dopuszcza tylko jedną parę szynobusów na trasie Zawada – granica województwa (Jarosław) tzw. roztoczańskiej – pod warunkiem, że samorządy będą ją współfinansowały to połączenie- wnioskujemy o utrzymanie liczby omówionych wyżej połączeń co najmniej na obecnym poziomie, oraz przejście z sezonowości w okresie wakacyjnym do stałego kursowania pociągów do Jarosławia. Obecnie po sezonie nie ma żadnego połączenia na tej trasie.

8. Wnosimy o bezwarunkowe bezpośrednie i codzienne połączenie kolejowe do pierwszej stacji w województwie mazowieckim, jakim są Siedlce. Obecnie w planie jest tylko hipotetyczna możliwość takiego połączenia pod warunkiem współfinansowania przez województwo mazowieckie. Dzisiaj, żeby pojechać pociągiem linii regionalnych do Warszawy trzeba się dwukrotnie przesiadać w Łukowie i Siedlcach.  Odmowa współfinansowania tego połączenia przez województwo mazowieckie nie może utrudniać mieszkańcom północnej części województwa lubelskiego połączenia z Warszawą.

9. Bezwarunkowe połączenie kolejowe na odcinku Biała Podlaska-Terespol. Według przedstawionego planu połączenie kolejowe będzie uruchomione wyłącznie przy współfinansowaniu samorządu powiatowego i samorządów gminnych. Jest to połączenie z  przejściem granicznym w Terespolu, ważnym punktem dla całego regionu , a więc powinno być finansowane przez budżet wojewódzki.

10. Zapewnienie bezpośrednich połączeń drogowych pomiędzy Białą Podlaską i Zamościem przez  Włodawę Chełm  i Krasnystaw lub Hrubieszów.

11. Zapewnienie bezpośredniego międzywojewódzkiego połączenia drogowego Rzeszów- Białystok przez Białą Podlaską, Chełm i Zamość do pierwszego przystanku w woj. podlaskim- Siemiatycz i woj. podkarpackim – Sieniawy.

12. Zapewnienie połączenia drogowego przejść granicznych Terespola, Sławatycz, Dorohuska i Zosina ( droga wojewódzka nr 816).

13. Zapewnienie połączenia kolejowego Chełm – Włodawa.

14. Bezwarunkowe zapewnienie połączenia kolejowego na odcinku Chełm-Dorohusk. Według przedstawionego planu połączenie kolejowe między tymi miastami będzie uruchomione wyłącznie przy współfinansowaniu samorządu powiatowego i samorządów gminnych. 

15. Utrzymanie połączeń publicznej komunikacji drogowej Tomaszów Lubelski- granica  Państwa (kierunek Hrebenne) i Biłgoraj – Tarnogród- granica województwa (kierunek Przeworsk).

16. Skoordynowanie – w porozumieniu z władzami powiatowymi – działań mających na celu utrzymanie połączeń publicznego transportu drogowego pomiędzy gminami a miastami Lubelszczyzny.

Jak wynika z powyższego proponowane zmiany w planie mają na celu przede wszystkim wypełnienie luki powstałej wskutek skandalicznych decyzji koalicji PO-PSL w Sejmiku Województwa Lubelskiego i w Zarządzie Województwa Lubelskiego, skutkujących m.in. likwidacją PKS Biała Podlaska i PKS Tomaszów Lubelski. Zgłoszone zmiany mają na celu również przynajmniej częściową rekompensatę dla mieszkańców wschodniej i południowo-wschodniej części naszego województwa strat, jakie ponoszą oni w wyniku wadliwych decyzji władz PKP Intercity powoływanych przez koalicję PO-PSL, a także w wyniku niezrozumiałych planów na poziomie wojewódzkim, ograniczających rolę transportu kolejowego.

W imieniu członków LRR PiS uprzejmie wnoszę o poważne potraktowanie i akceptację dla w/w propozycji.

 

Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP

Przewodniczący LRR PiS