Poszukiwany audytor wewnętrzny w hrubieszowskim starostwie

Starosta hrubieszowski ogłosił ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego. Dokumenty aplikacyjne można składać do 30 kwietnia.

Reklamy

Poprzedni konkurs, ogłoszony pod koniec marca, pozostał nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:

a) obywatelstwo polskie lub pod warunkiem znajomości języka polskiego zgodnie z zapisami art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nieposzlakowana opinia;

e) wykształcenie wyższe;

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

g) posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych ( t.j. D. U. z 2020 r. poz. 1200 z późn.zm).

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i prawo zamówień publicznych,

b) umiejętność: logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków, planowania i sprawnej organizacji pracy, przeprowadzania analizy dokumentów i formułowania wniosków,

c) obiektywizm, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, zaangażowanie, systematyczność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

­

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: audytor wewnętrzny” w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34, w godzinach pracy urzędu lub pocztą (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu oferty do urzędu).

Pełna treść ogłoszenia o naborze »

Zobacz też:

Briefing prasowy przed hrubieszowskim szpitalem – WIDEO, ZDJĘCIA

Briefing prasowy przed hrubieszowskim szpitalem – WIDEO, ZDJĘCIA

LubieHrubie na Twitterze