Powiat hrubieszowski: Bezpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Od 1 do 30 kwietnia 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna, jak również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie hrubieszowskim, prowadzone będą w formie dyżurów telefonicznych.

Reklamy

 

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres npp-npo@powiathrubieszow.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek jest do pobrania:

http://bip.starostwo.hrubieszow.pl/page/386/.html

 

W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem, ustnie pod nr telefonu: 84 696 50 68 wew. 31, a fakt ten zostanie niezwłocznie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce zamieszcza się następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce wskazywana jest również przyczyna uzasadniająca odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

Po uzyskanej pomocy prawnej bądź poradzie obywatelskiej, osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania opinii o udzielonej NPP/NPO pod wskazanym numerem telefonu: 84 696 50 68 wew. 31 lub adresem poczty elektronicznej: npp-npo@powiathrubieszow.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów.

 

(info: Starostwo Powiatowe Hrubieszów)