Powiat hrubieszowski: Tu otrzymasz bezpłatną pomoc prawną

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Hrubieszowskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

Reklamy


Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (84) 696 50 68 wew. 31. Porady prawne udzielane są wg kolejności zgłoszeń.


Kto udziela porad?

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy doradca obywatelski.


Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Oświadczenie osób uprawnionych, dostępne w załączniku nr 1.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym – w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

4) nieodpłatnej mediacji.

Przykład: Analiza umowy najmu mieszkania – prawnik sprawdzi czy dokument nie zawiera postanowień sprzecznych z przepisami prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem), może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie.


Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Przykład: Pomoc w opracowaniu planu wyjścia z zadłużenia w opłatach za mieszkanie – doradca pomoże znaleźć rozwiązania umożliwiające porozumienie się z wierzycielem i spłacenie zadłużenia.


Nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Punkty Nieodpłatnej pomocy prawnej, Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym Nieodpłatnej mediacji

Na terenie powiatu hrubieszowskiego w 2020 roku utworzono 3 punkty, są to:

Punkt Nr 1 w Urzędzie Miasta Hrubieszów,

Punkt Nr 2 w Urzędzie Gminy Mircze,

Punkt Nr 3 w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Prowadzenie Punktu Nr 1 powierzono adwokatom oraz radcom prawnym, natomiast prowadzenie Punktów Nr 2 i 3 organizacji pozarządowej. Wszystkie punkty usytuowane są   w lokalach gminnych, tym samym informacje o szczegółowym ich umieszczeniu można uzyskać w poszczególnych gminach. Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którym ta pomoc przysługuje, mogą ją uzyskać  w każdym przedstawionym punkcie niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Natomiast informacje na temat organizacji pozarządowej prowadzącej w 2020 roku dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu hrubieszowskiego można znaleźć pod linkiem: https://www.sc.org.pl

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji w Powiecie Hrubieszowskim w 2020 roku.

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO działające w Powiecie Hrubieszowskim w 2020 roku

I. PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH, W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

(porad udzielają radcowie i adwokaci)

 

RADCOWIE w miesiącach : styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad

Urząd Miasta w Hrubieszowie

ul. mjra Henryka Dobrzańskiego 1

22-500 Hrubieszów

lok. nr 10 (sala konferencyjna)

 

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

15:00 – 19:00

Czwartek

8:00 – 12:00

Piątek

8:00 – 12:00

 

ADWOKACI w miesiącach : luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień

Urząd Miasta w Hrubieszowie

ul. mjra Henryka Dobrzańskiego 1

22-500 Hrubieszów

lok. nr 10 (sala konferencyjna)

 

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

15:00 – 19:00

Czwartek

8:00 – 12:00

Piątek

8:00 – 12:00

 

II. PUNKTY NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

(porad udzielają osoby wyznaczone przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu)

Urząd Gminy w Werbkowicach

ul. Zamojska 1

22-550 Werbkowice

 

Poniedziałek

8:00 – 12:00

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

8:00 – 12:00

Urząd Gminy w Mirczu

ul. Kryłowska 20

22-530 Mircze

Czwartek

8:00 – 12:00

Piątek

8:00 – 12:00

 

 

 

III. PUNKTY NIEODPŁATEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO,

W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

(porad udzielają osoby wyznaczone przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu)

Urząd Gminy w Mirczu

ul. Kryłowska 20

22-530 Mircze

Poniedziałek

8:00 – 12:00

Wtorek

7:30 – 11:30

Środa

7:30 – 11:30

Urząd Gminy w Werbkowicach

ul. Zamojska 1

22-550 Werbkowice

 

Czwartek

8:00 – 12:00

Piątek

7:30 – 11:30

 

 

 


 

Do pobrania: 

harmonogram-pracy-punktow-2020.pdf [54 kb]

karta-info-mediacja.pdf [141 kb]

karta-info-poradnictwo-obywatelskie.pdf [143 kb]

karta-informacyjna-npp.pdf [144 kb]

karta-informacyjna-osob-pokrzywdzonych-przestpstwem.pdf [1 Mb]

lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-2020.pdf [298 kb]

zalacznik-nr-1-npp-owiadczenie-koszty-2020.pdf [240 kb]

zalacznik-nr-2-npp-owiadczenie-osoba-udzielajca.pdf [243 kb]

zalacznik-nr-3-kategorie-spraw-2020.pdf [202 kb]

 

(źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)