Prawie 4 mln straty w 2019 roku, planowana strata 3,5 mln w tym roku – stanowisko Rady Powiatu w sprawie trudnej sytuacji hrubieszowskiego szpitala

Na dzisiejszej sesji, Rada Powiatu przyjęła stanowisko w sprawie trudnej sytuacji hrubieszowskiego szpitala.

Reklamy

Na sesji w dniu 24 listopada 2020 roku, Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie trudnej sytuacji hrubieszowskiego szpitala.

­

Stanowisko Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie sytuacji szpitala powiatowego

­

Rada Powiatu w Hrubieszowie jest podmiotem tworzącym dla Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie, który w 2019 roku odnotował stratę w wysokości 3 985 640,10  zł, natomiast w 2020 roku planowana strata wyniesie 3 500 000,00 zł przez co zmaga się z utrzymaniem płynności finansowej.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie  oraz szpitali powiatowych w Polsce, Rada Powiatu w Hrubieszowie apeluje o pilną interwencję w sprawie podtrzymywania podstawowej działalności szpitali, które z roku na rok odnotowują rosnące straty.

Rada Powiatu w Hrubieszowie apeluje o zapłatę za świadczenia wykonane ponad limit oraz zwiększenie wyceny procedur medycznych przy jednoczesnym zwiększeniu ryczałtu.

Apelujemy o waloryzację wyceny świadczeń, która uwzględni wzrost cen towarów i usług oraz wzrost kosztów pracy. Utrzymanie wyceny na poziomie lat poprzednich, przy jednoczesnym zwiększeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, najniższego wynagrodzenia zasadniczego w służbie zdrowia, powodują drastyczny wzrost kosztów, który prowadzi szpitale powiatowe do zapaści finansowej. Taka sytuacja może skutkować koniecznością likwidacji oddziałów, jak również całych szpitali powiatowych, które są podstawą systemu leczenia w Polsce.

Ogromnym problemem szpitali powiatowych jest brak środków na zakup specjalistycznego sprzętu oraz konieczność dostosowania do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, czy tez dostosowanie szpitala do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Z niepokojem przyjmujemy fakt ograniczenia wypłat ryczałtu w związku z niewykonaniami kontraktu z powodu pandemii Covid – 19. Szpitale nie są w stanie  wypracować kontraktów, gdyż w sytuacji wystąpienia ogniska choroby na oddziałach szpitalnych, wstrzymane zostają przyjęcia nowych pacjentów. Ponadto reżim sanitarny obowiązujący w szpitalach, mający zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i personelowi nakazuje ograniczenie ilości pacjentów na oddziałach, czego skutkiem jest  niewykonanie kontraktu. Zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji szpitale ponoszą dodatkowe koszty związane z brakami pracowników spowodowanymi nałożeniem na nich kwarantanny i konieczności zapewnienia zastępstw przez pracowników zdrowych.

Wszystkie powyższe czynniki składają się na postępujące pogarszanie sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Rada Powiatu w Hrubieszowie wnosi o pilne dokonanie przez ustawodawcę stosowanych zmian w przepisach, uwzględniając powyższe uwagi.