6 grudnia 2023

Przebudowa drogi Adelina – Mircze – Kryłów rozpoczęta

W dniu 7 maja 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu – wykonawcą przebudowy odcinka drogi Adelina – Mircze – Kryłów.

Reklamy


Wykonawcę wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi przygranicznej powiatowej Nr 3429 L Adelina – Mircze – Kryłów.”

W dniu 13 maja 2015 r. odbyło się protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy.

Reklamy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3429L Adelina – Mircze – Kryłów o długości 4 889 m na odcinku:

– od km 9+115 do km 9+715 oraz od km 9+755 do km 12+044 w miejscowości Mircze,
– od km 12+044 do km 14+044 w miejscowości Górka Zabłocie.
 W ramach prac drogowych zostanie:
– poszerzona i wzmocniona istniejąca nawierzchnia bitumiczna,
– przebudowany chodnik od km 9+755 do km 10+200,
– wybudowany chodnik od km 10+200 do km 10+600,
– przebudowane i wybudowane przepusty drogowe,
–  przebudowane i wybudowane  zatoki postojowe od km 9+755 do k m 12+700,
– przebudowana zatoka autobusowa z wykonaniem chodnika od km 12+638 do km 12+700,
– wymienione oznakowanie pionowe i poziome.


Inwestorem danej inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie.

Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane przy wsparciu uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach powstałych oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy – typ projektu: drogi powiatowe.

W związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu na roboty budowlane dla zadania pn. „Rozwój terenów przygranicznych poprzez przebudowę drogi Adelina – Mircze – Kryłów, etap II”  władze Powiatu Hrubieszowskiego  podjęły rozmowy związane z rozszerzeniem zakresu rzeczowego w/w inwestycji z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji planowane jest rozszerzenie kilometraża przebudowanej drogi o 1 300 m.