Remont dodatkowych 4 km drogi Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa

W związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu na roboty budowlane przy odcinku drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa, władze Powiatu Hrubieszowskiego podpisały aneks z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zwiększając zakres rzeczowy inwestycji o dodatkowe 4 kilometry trasy. Roboty wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

Reklamy

W związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu na roboty budowlane dla zadania pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej Etap II – przebudowa II odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, władze Powiatu Hrubieszowskiego podpisały aneks z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zwiększając zakres rzeczowy inwestycji.

Prace remontowe będą obejmowały dodatkowe 4 kilometry drogi. Natomiast koszt całkowity zadania pozostaje bez zmian i zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 4 087 323,61 EUR  (ok. 17 166 000 zł). Na realizację inwestycji pozyskano 3 678 591,24 EUR (ok. 15 450 000 zł) ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 90%  kosztów projektu.

 

Po podpisaniu aneksu rezultaty planowane do osiągnięcia na zakończenie realizacji inwestycji przedstawiają się następująco:

Długość przebudowanych dróg powiatowych – 10,24 km (dodatkowe 4 km)

Długość wybudowanej ścieżki rowerowej – 7,89 km (dodatkowe 3,96 km)

Liczba przebudowanych skrzyżowań – 38 szt. (dodatkowe 14 szt.)

Długość wybudowanych chodników –4,72 km (dodatkowe 2,29 km)

Liczba przebudowanych zatok autobusowych – 11 szt. (dodatkowe 8 szt.)

Liczba projektowanych zjazdów – 284 szt. (dodatkowe 82 szt.)

Długość wybudowanych ciągów pieszo –rowerowych – 1,91 km (bez zmian)

 

W przetargu nieograniczonym na remont dodatkowego odcinka drogi najkorzystniejsza oferta złożona została przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie. Zgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych zawartą dnia 25 sierpnia 2014r. termin zakończenia realizacji umowy ustalono na dzień 31 sierpnia 2015r.

Najkorzystniejszą ofertę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad przebudową drogi złożył Pan Andrzej Strupiechowski. Umowa z inspektorem nadzoru podpisana została dnia 21 sierpnia 2014r.

Plac budowy pod realizację inwestycji przekazany został Wykonawcy dnia 3 września 2014r.

Realizacja inwestycji zakłada przebudowę transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa oraz remont drogi w miejscowości Uhrynów na Ukrainie. Powiat Hrubieszowski pełni rolę partnera wiodącego. Partnerem projektu ze strony samorządu ukraińskiego jest Sokalska Rada Rejonowa oraz Chorobriwska Wiejska Rada, natomiast po stronie polskiej Gmina Mircze i Gmina Dołhobyczów.

W związku z podpisaniem aneksu zwiększającego zakres rzeczowy robót Powiat Hrubieszowski zawarł również porozumienie z Gminą Hrubieszów dotyczącą partycypacji kosztów wkłady własnego.