Rok inwestycji w gminie Trzeszczany – wójt Stanisław Czarnota o planach na rok 2022

informacja wójta gminy Trzeszczany Stanisława Czarnoty na temat inwestycji zaplanowanych na terenie gminy w roku 2022.

Reklamy

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Trzeszczany

Budżet Naszej Gminy na 2022 r. został już uchwalony. Jest mi niezmiernie miło, że wolą większości Radnych Rady Gminy Trzeszczany, którym w działaniach prześwieca dobro Naszej Gminy, został on przyjęty zgodnie z moją propozycją.

Jest to budżet wyjątkowo proinwestycyjny. Dzięki planowanym do wykonania zadaniom, które finansowane będą głownie ze środków które udało się pozyskać w ubiegłym roku, Nasza Gmina Trzeszczany stoi przed olbrzymią szansą rozwoju. Dzięki pozyskanym środkom w końcu uda się zrealizować zadania inwestycyjne, które od dłuższego czasu pozostawały jedynie w sferze marzeń i planów.

Na zadania inwestycyjne, pomimo trudnej sytuacji finansowej, przeznaczamy w roku bieżącym i następnym kwotę prawie 12 milionów zł!!!

Jest to ogromna kwota, względem niewielkiego budżetu Gminy Trzeszczany.

Co zamierzamy zrealizować? Wszystko to, o co od dawna postulowali Nasi mieszkańcy!

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

– termomodernizację budynku Urzędu Gminy Trzeszczany, wraz z przebudową jego otoczenia. Celem tej inwestycji jest zmiana estetyki budynku i terenu wokół niego, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również zmniejszenie kosztów administracyjnych bieżącego utrzymania,

– budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Nieledew, co znacząco wpłynie na jakość wody, oraz pozwoli wyeliminować uciążliwe awarie tej sieci,

– przebudowę drogi gminnej Trzeszczany – Bogucice na całej długości, przez co uzyskamy bezpośrednie połączenie pomiędzy drogą powiatową Skierbieszów – Hrubieszów oraz Uchanie – Werbkowice,

– przebudowę dróg gminnych, oraz utwardzenie dna wąwozu lessowego w miejscowościach Drogojówka i Majdan Wielki, a więc działania ukierunkowane na rozwój sieci dróg gminnych poprzez które podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa i życia mieszkańców,

– rozbudowę budynku OSP w Leopoldowie, dzięki czemu mieszkańcy tej miejscowości uzyskają miejsce do spotkań i integracji, której tak bardzo w obecnych czasach brakuje. Dzięki tej inwestycji OSP w Leopoldowie zyska również bazę do dalszego rozwoju swojej jednostki,

– termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nieledwi. Jest to kolejna termomodernizacja szkoły na terenie Gminy Trzeszczany. Wykonana w roku ubiegłym termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach, zakres jej prac ukierunkowanych na oszczędność energii, oraz możliwość jej pozyskania ze źródeł odnawialnych, dostarczyła nam wiele argumentów przemawiających za słusznością tych działań. Potwierdzają one również, że niezbędna jest konieczność kontynuacji tych działań,

– rozpoczęcie działań związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew. W budżecie zaplanowano środki w kwocie ponad 1 600 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie pełnej dokumentacji formalno – prawnej związanej z budową. Środki te przeznaczone zostały również na wykup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Chcę aby w pierwszej fazie inwestycja planowana do wykonania objęła swoim zasięgiem miejscowość Nieledew, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości rozbudowy o ościenne miejscowości, dlatego też już na etapie projektowania zostanie uwzględnione to założenie.

­

Planowane do wykonania i wykonane już inwestycje, to w większości inwestycje, których realny czas zwrotu wynosi kilka lat. Podkreślam jednak, że realizując swoje obowiązki jako Wójt kieruje się prostą zasadą „Kadencja minie, Gmina pozostanie, a Wyborcy efekty mojej pracy ocenią obiektywnie dopiero po jakimś czasie”.

Przed nami wiele pracy zespołowej, której wymierne efekty poznacie Państwo już niedługo. Liczę na wsparcie, sugestie i „konstruktywną krytykę” dzięki której możliwe będzie osiągniecie rezultatów satysfakcjonujących nawet notorycznych oponentów dotychczasowych działań.

Końcowo pragnę Państwa poinformować, że dzięki korzystnym warunkom zawartej umowy, której przedmiotem jest odbiór odpadów w 2022 r. od mieszkańców na terenie Gminy Trzeszczany, po pierwszym kwartale bieżącego roku planowana jest zmiana stawki za odbiór odpadów. Jeżeli ich liczba utrzyma się na poziomie ubiegłorocznym, planowane jest, zgodnie z moja obietnicą, zmniejszenie obowiązującej stawki, co niewątpliwie przełoży się na finanse wszystkich mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny Gminy Trzeszczany.

­

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Trzeszczany
Stanisław Czarnota

Zobacz też:

Przedszkole z Trzeszczan wygrało plebiscyt edukacyjny i ma się czym pochwalić! (ZDJĘCIA)

Przedszkole z Trzeszczan wygrało plebiscyt edukacyjny i ma się czym pochwalić! (ZDJĘCIA)


LubieHrubie na Instagramie