W Alojzowie otwarto bezpłatne Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa”

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa” to przedszkole realizujące ideę edukacji włączającej, którego celem jest edukacja, wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka, niezależnie od poziomu jego funkcjonowania psychofizycznego.

Reklamy

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: ruchowej, intelektualnej oraz dzieci z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera. Dzięki przebywaniu w grupie integracyjnej dzieci od najmłodszych lat uczyć się będą wzajemnej tolerancji, a także wrażliwości na potrzeby innych.

W naszym punkcie przedszkolnym realizować będziemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wzmożone działania terapeutyczne, w którym prowadzona będzie intensywna i indywidualna terapia, a wszystko to w otoczeniu pięknego ogrodu, który dostarcza różnorodnych bodźców sensualnych: wzrokowych, zapachowych i dotykowych. Naszym celem jest usprawnienie funkcjonowania dziecka we wszystkich jego obszarach.

Reklamy

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa” zapewni realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR). Dzieciom z orzeczeniami zapewnimy realizację Programu Przedszkolnego, który będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka, na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego przygotowanego dla każdego dziecka (IPET).

Nasz zespół nauczycieli – terapeutów tworzą wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści: oligofrenopedagodzy: terapeuta Integracji sensorycznej, Terapeuta Terapii Ręki, Instruktor Rytmiki, psycholog, logopeda i fizjoterapeuta.

Placówkę wyróżnia bogate zaplecze dydaktyczne (Sala SI, Sala Doświadczania Świata, Sala Metody Nauczania Kierowanego Peto, sala zabaw z dywanem interaktywnym, wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny m.in.: PCEye Go).

Nie aspirujemy do bycia ogromnym ośrodkiem, chcemy maksymalnie wykorzystywać naszą przestrzeń i środki dydaktyczne, tworząc małe grupy, tak, aby wychowawca mógł poświęcić wystarczająco dużo czasu dzieciom, zapewniając przy tym Państwa dzieciom optymalną opiekę i bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście.

Dzieci przyjmowane są do naszego przedszkola na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Osoby zainteresowane ofertą Przedszkola zapraszamy do kontaktu tel. (84) 627 41 96 lub 531 115 511 poprzez e-mail: zk.werbkowice@psoni.org.pl


info i fot.: OREW Alojzów