Werbkowice: Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Bajka”

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach.

Reklamy


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego „ Bajka” w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego 4, 22-550 Werbkowice.

Reklamy

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 

– stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

j) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 

l) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


Oferty należy składać do: Sekretariatu Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, pok. 2, tel. (84) 65 72 080 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, na stronie internetowej Urzędu Gminy Werbkowice – www.werbkowice.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Werbkowice.

W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.


3. Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Werbkowice.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem listów poleconych.

 

 

Werbkowice, 08 kwietnia 2015 r.

 

 

Wójt Gminy Werbkowice
/-/ Lech Bojko