Werbkowice: Zapraszamy do udziału w III Powiatowym Konkursie Literackim na Bukolikę

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach zapraszają do uczestnictwa w III Powiatowym Konkursie Literackim im. Stanisława Buczyńskiego na Bukolikę.

Reklamy


Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających na terenie powiatu hrubieszowskiego, które pragną zaprezentować swój dorobek literacki.


REGULAMIN KONKURSU

ZAŁOŻENIA:

Konkurs ma na celu nawiązanie do najlepszych tradycji literackich poprzez wybór gatunku poetyckiego tj. bukoliki oraz rozbudzenia zainteresowania urokami wsi polskiej. 

Bukolika (sielanka, ekologa) – to utwór, który przedstawia uroki życia wiejskiego w sposób nierzadko wyidealizowany. Świadomie kreuje taki obraz natury, w której człowiek jest naprawdę szczęśliwy. Tło cudownych i sielskich krajobrazów staje się okazją do snucia refleksji o losie ludzkim, miłości oraz wolności od komercjalizacji życia.

Za ojca bukoliki uważa się greckiego poetę z 1. poł. III w. p.n.e. – Teokryta. Bukolika (gr.bukolos) oznacza pasterza, stąd też bukolika określana jest jako pieśń pasterzy. 

W późniejszych latach autorzy greccy zaczęli stosować nazwę idylla , czyli obrazek; z czasem pojawiła się nazwa ekologa (Wergiliusz) i sielanka.

Buczyński- buk – bukolika: to proste skojarzenie oraz twórczość i biografia znakomitego polskiego poety skłaniają Organizatorów do pielęgnowania tego gatunku literackiego. 

Stanisław Buczyński – jest czołowym przedstawicielem literatury chłopskiej; ur. się w 1912 roku w Ulatowie – Borzuchach, w ok. Przasnysza, potem mieszkał w Jankowicach – grudziądzkie, a następnie w Hrubieszowie i Kotorowie k/ Werbkowic. Jest autorem ok. 1000 utworów zamieszczonych w prasie, almanachach, antologiach poezji ludowej oraz tomików: „Wszystko, co we mnie jest z pola”, „Dzień walki”, „Z moich dni”, „Maki”, „Na drodze dróg”, „Ptasia orkiestra”. Swoje życie związał z pracą na roli w Kotorowie. Był działaczem społecznym, publicystą, a przede wszystkim piewcą życia na wsi i piękna ziemi ojczystej. Zm. w 1982r. 

W dzisiejszym świecie, który cechuje wielki pośpiech i ogromny postęp techniki, a także globalizacja – powrót do korzeni, przywiązanie do ziemi rodzinnej stanowi bezcenną wartość. 

Organizatorzy pragną zachęcić współczesnych twórców do zainteresowania się rzadko już dziś uprawianą tą formą literacką jaką jest bukolika. Sądzimy, że dorobek Stanisława Buczyńskiego oraz niepowtarzalny urok ziemi hrubieszowskiej, gdzie wciąż pielęgnuje się tradycje ojców, będą świetną inspiracją do prób literackich. 

Organizatorzy Konkursu dopuszczają na swobodę w posługiwaniu się bukoliką, jednakże należy zachować jej główne przesłanie tj. tematykę wiejską.


ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych mieszkających na terenie powiatu hrubieszowskiego.

2. Uczestnicy nadsyłają jeden wiersz (bukolikę) dotąd nigdzie niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.

3. Każdy zestaw powinien zawierać 1 tekst w 3 kopiach, oraz dane uczestnika na oddzielnej kartce:

– imię,
– nazwisko,
– wiek autora,
– adres,
– adres e-mail (jeśli to możliwe),
– telefon kontaktowy.

4. Prace konkursowe – maszynopis lub czytelny rękopis formatu A4 należy przesłać w terminie do 15.06.2015r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie KONKURS LITERACKI.

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora.

7. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie rozstrzygnięcia konkursu, który planowany jest dnia 29.06.2015 r.

8. Decyzja niezależnego jury jest ostateczna.


ORGANIZATOR:

Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

 

Serdecznie zapraszamy!

 

GOK Werbkowice