Władze powiatu dokonały odbioru drogi Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa

Władze Powiatu Hrubieszowskiego dokonały odbioru zakończonych robót drogowych dla zadania pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej Etap II – przebudowa II odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie” realizowanego przez Powiat Hrubieszowski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

Reklamy


Rezultaty osiągnięte na zakończenie robót po stronie polskiej zgodnie z założeniami przedstawiają się następująco:

Długość przebudowanych dróg powiatowych – 10,24 km 
Długość wybudowanej ścieżki rowerowej – 7,89 km 
Liczba przebudowanych skrzyżowań – 38 szt. 
Długość wybudowanych chodników –4,72 km 
Liczba przebudowanych zatok autobusowych – 11 szt. 
Liczba projektowanych zjazdów –  284 szt. 
Długość wybudowanych ciągów pieszo –rowerowych – 1,91 km


Zakończone oraz odebrane zostały również prace remontowe po stronie ukraińskiej.


Rezultaty osiągnięte na zakończenie robót po stronie ukraińskie przedstawiają się następująco:

Długość remontowanych dróg – 0,620 km 
Liczba przebudowanych skrzyżowań – 1,00 szt. 
Długość wybudowanych chodników – 0,620 km


W związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach Powiat Hrubieszowski uzyskał zgodę na zakup maszyn i urządzeń na potrzeby związane z utrzymaniem dróg powiatowych, w tym:

– ciągnik rolniczy z przeznaczeniem do obsługi sprzętu drogowego,
– posypywarka z przeznaczeniem do zimowego utrzymywania dróg,
– pług odśnieżny z przeznaczeniem do zimowego utrzymywania dróg,
– kosiarka na uniwersalnym ramieniu hydraulicznym z przeznaczeniem do koszenia traw 
i krzewów,
– piła tarczowa na ramieniu hydraulicznym z przeznaczeniem do cięcia gałęzi korony drzew
 i krzewów,
– ścinarka poboczy z przeznaczeniem do ścinania i profilowania poboczy drogi.


W dniu 23 września 2015r. Powiat Hrubieszowski podpisał aneks do umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju dotyczący wydłużenia terminu realizacji projektu na potrzeby przeprowadzenia procedury zakupu w/w sprzętu. Zgodnie z podpisanym aneksem termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na dzień 31 grudnia 2015r.

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej przebudowie całego ciągu drogi  Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów, który biegnąc wzdłuż granicy RP z Ukrainą łączy przenoszącą ruch tranzytowy od granicy państwa w Zosinie drogę krajową z drogą wojewódzką prowadzącą do ukraińskiej drogi terytorialnej, która łączy na Ukrainie drogę międzynarodową z przejściem granicznym w Uhrynowie. Równocześnie droga biegnie przez miejscowość Kryłów, położoną przy Granicy Państwa gdzie ma być zlokalizowane planowane do wybudowania przejście graniczne Krecziw (Wołyń, Ukraina) – Kryłów (Polska).

 

Więcej informacji o Programie na stronie www.pl-by-ua.eu

 

 

źródło i fot. UG Mircze