Zjazd Związku OSP gminy Mircze (ZDJĘCIA)

W dniu 24 października, w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu, odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Reklamy

W zjeździe uczestniczyli druhowie delegaci na zjazd oraz druhowie przedstawiciele jednostek OSP wytypowani do zarządu, których wykaz przedstawia poniższa tabela:

OSP

DELEGACI NA ZJAZD GMINNY ZOSP RP W MIRCZU

PRZEDSTAWICIELE OSP DO ZARZĄDU GMINNEGO ZOSP RP W MIRCZU

Kryłów Wieczorek Ryszard

Nowacki Dariusz

Czerniak Paweł

Małyska Robert

Nowacki Dariusz

Małyska Robert

 

Mircze Ożarowski Paweł

Burdzań Mirosław

Martyniuk Marek

Marciniak Jacek

Burdzań Mirosław

Martyniuk Marek

Modryniec Kostrubiec Adam

Kusztykiewicz Marian

Kostrubiec Adam
Modryń Pereć Ryszard

Kowal Grzegorz

Pereć Ryszard
Modryń-Kol. Karwacki Jarosław

Maj Kamil

Karwacki Jarosław
Mołożów Jasiejko Tomasz

Kolano Krystian

Wielosz Andrzej

Piwiński Jacek

Pasek Robert

 

Smoligów Jarczak Piotr

Jarczak Sławomir

Chmiel Eliasz

Jarczak Piotr

Jarczak Sławomir

Stara Wieś Ślepko Wiesław

Mielniczuk Wiesław

Kierepko Czesław

Guzina Emil

Jędra Adriana

Ślepko Wiesław

Kierepko Czesław

Mielniczuk Wiesław

 

Szychowice Drozd Janusz

Pęk Jan

Pęk Jan
Wiszniów Szupiński Radosław

Teresiński Waldemar

Teresiński Waldemar

Uczestnikami zjazdu byli również:

–  Marta Małyszek – Wójt Gminy Mircze

– Aneta Karpiuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego; Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Hrubieszowie,

– st. kpt. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie,

– Gerard Pisiewicz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Mirczu,

– Krzysztof Filipowicz –  Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Mirczu.

Obrady protokołował sekretarz ZOG ZOSP RP w Mirczu Krzysztof Filipowicz.

Obrady otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Mirczu, druh Gerard Pisiewicz. Następnie odbył się wybór Przewodniczącego obrad. Kandydatura druha Ryszarda Wieczorka została jednogłośnie przyjęta przez zgromadzonych delegatów. W skład Prezydium obrad weszli również: druhna Marta Małyszek, druh Gerard Pisiewicz, druh Jacek Piwiński, a także jako sekretarz obrad Krzysztof Filipowicz. Dalszą część zjazdu poprowadził druh Ryszard Wieczorek. W dalszej kolejności delegaci przyjęli regulamin oraz porządek obrad zjazdu.  Następnie delegaci powołali komisje zjazdowe, które ukonstytuowały się w następujący sposób tj.:

­

Komisja Mandatowa w składzie:

Przewodniczący – Adam Kostrubiec

Sekretarz – Krystian Kolano

Członek – Andrzej Wielosz

Komisja Wyborcza

Przewodniczący – Jarosław Karwacki

Sekretarz – Adriana Jędra

Członek –  Kamil Maj

Komisja Uchwał i Wniosków

Przewodniczący – Wiesław Mielniczuk

Sekretarz – Sławomir Jarczak

Członek – Eliasz Chmiel

­

W dalszej kolejności druh Tomasz Jasiejko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie komisji z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Mirczu upływającej kadencji 2016 – 2021 i wystąpił do delegatów o udzielenie zarządowi absolutorium. Po wysłuchaniu sprawozdania delegaci przystąpili do glosowania nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, w wyniku, którego wszyscy delegaci poparli wniosek o udzielenie absolutorium.

Następnie delegaci zajęli się wyborem Komisji Rewizyjnej. Do składu komisji zostały zgłoszone kandydatury następujących druhów: Tomasz Jasiejko, Adriana Jędra oraz Kamil Maj.

Zgromadzeni delegaci jednogłośnie poparli proponowany skład. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:

Tomasz Jasiejko – Przewodniczący

Kamil Maj – Wiceprzewodniczący

Adriana Jędra – Sekretarz.

W dalszej kolejności delegaci dokonali wyboru delegatów na Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Hrubieszowie. W wyniku wyborów delegatami zostali druh bPiotr Jarczak oraz druh Marek Martyniuk.

W kolejnym punkcie obrad delegaci zatwierdzili skład Zarządu Oddziału Gminnego, aprobując kandydatury wysunięte przez poszczególne jednostki OSP, jednocześnie uzupełniając go o dodatkowe osoby tj. druha Gerarda Pisiewicza oraz druha Krzysztofa Filipowicza.

Następnie nowo jednogłośnie zatwierdzony przez delegatów zarząd ukonstytuował się w  następujący sposób:

Prezes – Gerard Pisiewicz

Wiceprezes – Piotr Jarczak

Wiceprezes – Adam Kostrubiec

Wiceprezes –  Robert Małyska

Wiceprezes – Marek Martyniuk

Komendant – Jacek Piwiński

Skarbnik – Jarosław Karwacki

Sekretarz – Krzysztof Filipowicz

Członek – Mirosław Burdzań

Członek – Sławomir Jarczak

Członek – Czesław Kierepko

Członek – Wiesław Mielniczuk

Członek – Dariusz Nowacki

Członek – Robert Pasek

Członek – Ryszard Pereć

Członek – Jan Pęk

Członek – Wiesław Ślepko

Członek – Waldemar Teresiński

  ­

W dalszej kolejności nowo wybrany zarząd dokonał wyboru przedstawiciela Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mirczu do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Hrubieszowie, którym jednogłośnie wybrano Komendanta Zarządu Oddziału Gminnego druha Jacka Piwińskiego.

Zarząd dokonał także wyboru Prezydium Zarządu w skład którego weszli:

Prezes – Gerard Pisiewicz

Wiceprezes – Piotr Jarczak

Wiceprezes – Adam Kostrubiec

Wiceprezes –  Robert Małyska

Wiceprezes – Marek Martyniuk

Komendant – Jacek Piwiński

Skarbnik – Jarosław Karwacki

Sekretarz – Krzysztof Filipowicz

  ­

Na zakończenie zjazdu głos zabrała Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, która pogratulowała nowym władzom wyboru i podkreślił ogromne znaczenie jednostek OSP w systemie ochrony przeciwpożarowej. Z gratulacjami oraz słowami uznania do druhów zwróciła się także dh. Aneta Karpiuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego; Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Hrubieszowie,

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie st. kpt. Piotr Gronowicz wyróżnił jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy, mówiąc iż ich zaangażowanie, wyszkolenie oraz współpraca z nimi jest na najwyższym poziomie.

Następnie uczestnicy zjazdu dyskutowali na temat problemów z jakim spotykają się strażacy ochotnicy w swojej codziennej służbie.

Nowym władzom Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mirczu życzymy owocnej pracy i ludzkiej życzliwości.

­

(info i fot. UG Mircze)


Zobacz też:

Zosin: Fałszywe certyfikaty szczepień

Zosin: Fałszywe certyfikaty szczepień


LubieHrubie na Instagramie