50 lat instytucji kultury w Werbkowicach

Największy wpływ na rozwój Werbkowic i okolicznych wsi, wywarła uruchomiona
w 1963 roku najnowocześniejsza w Polsce cukrownia, która była ówcześnie największą w kraju. Dzięki budowie Cukrowni Werbkowice w latach 1961-1963 powstał też cały kompleks budynków, w tym Zakładowy Dom Kultury, bloki mieszkalne, hotel, stołówka.

Reklamy

Od chwil otwarcia ZDK dysponował wieloma pomieszczeniami, między innymi: gabinetem kierownika, salą muzyczną, pracownią fotograficzną, kawiarnią, salą kinowo widowiskową, sceną oraz salą projekcyjną. Wymienione pomieszczenia od początku wyposażone były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pierwszym kierownikiem Zakładowego Domu Kultury w Werbkowicach był Janusz Słomianowski, którego działania w znacznym stopniu zainicjowały wiele czynów społeczno-kulturalnych.

Reklamy

W 1965 roku powstał pierwszy zespół wokalny, zespół taneczny, później rozpoczęło działalność kino „Lotos”. To tylko niektóre inicjatywy podejmowane ówcześnie przez ZDK.

W 1991 roku dom kultury został przekazany przez Cukrownię samorządowi gminnemu, a następnie przekształcony z Zakładowego Domu Kultury naGminny Ośrodek Kultury,który jest do dziś jedynym miejscem na terenie wiejskiej Gminy Werbkowice (liczącej ponad 10 tys. mieszkańców) służącym do prowadzenia edukacji kulturalnej, działań animacyjnych oraz organizacji spotkań i wydarzeń kulturalnych.

Działalność instytucji kultury od chwili założenia po dzień dzisiejszy opiera się głównie na inicjowaniu, organizowaniu i koordynowaniu wydarzeń kulturalnych oraz różnych działań w zakresie kultury i sztuki. Podtrzymywanie i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego oraz wspieranie lokalnych artystów.

Wśród najważniejszych dokonań instytucji kultury było: stworzenie zespołów, które do dnia dzisiejszego podtrzymują tradycje ludowego muzykowania (najstarszy działa już ponad 40 lat); organizacja i koordynacja festiwali na szczeblu powiatowym, a nawet wojewódzkim (Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych, Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych) oraz innych wydarzeń artystycznych z udziałem gwiazd sceny polskiej (Artystyczne Kolędowanie, Dni Werbkowic); wyłonienie trzech produktów, które zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego.


Rok 2013 jest szczególny dla Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach. Mija 50 lat owocnej działalności instytucji kultury.

Organizacja jubileuszu będzie okazją do przypomnienia historii naszej instytucji, wspólnego uczczenia, a także do złożenia podziękowań wszystkim osobom, które angażując się w sprawy kultury, wspomagały jej rozwój. Dodatkowo za sprawą bogatego programu obchody 50-lecia przyczynią się do promocji oraz zbudowania silniejszego poczucia tożsamości kulturowej.

Wśród działań w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia zaplanowane jest m.in. stworzenie filmu oraz wydanie publikacji na temat 50-letniej działalności kulturalnej; przeprowadzenie konferencji podczas, której odbędzie się wykład mający na celu poruszenie znaczenia terminu kultura oraz prezentacja przedstawiająca historię, tradycje i kulturę ludową naszego regionu; organizacja koncertów, prezentacja produktów tradycyjnych oraz rękodzieła. Wszystkie te działania mają na celu kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej, upowszechnianie kultury oraz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w szeroko pojętym życiu kulturalnym, kształtowanie tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie własnej historii, tradycji i kultury ludowej, rozwój aktywności kulturalnej w regionie.