Abolicja w ZUS jeszcze tylko do 15 stycznia 2015 r.

Dzięki ustawie abolicyjnej, po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, możliwe jest umorzenie długów z tytułu nieopłaconych składek. Wnioski w sprawie umorzenia przedsiębiorcy mogą składać jeszcze do 15 stycznia 2015 roku. Zostało więc niewiele czasu.

Reklamy

 

Od wejścia w życie ustawy abolicyjnej, która obowiązuje od 15 stycznia 2013 r. do biłgorajskiego Oddziału ZUS trafiło ponad  1200 wniosków o umorzenie.


Jakie należności podlegają umorzeniu?

Ustawa abolicyjna zakłada możliwość umorzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe wraz z odsetkami za zwłokę, opłatami prolongacyjnymi, opłatami dodatkowymi, koszami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne skutkuje umorzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za ten sam okres.


Kto może skorzystać z abolicji?

Z abolicji mogą skorzystać osoby posiadające zaległości z tytułu składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., obecnie prowadzące działalność oraz te, które zaprzestały jej prowadzenia, a także spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres jw. Umorzenie nie dotyczy składek za pracowników.


Jakie dokumenty należy złożyć?

Jedynym wymaganym dokumentem jest poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, gdy należność podlegająca abolicji dochodzona jest egzekucyjnie, oprócz wniosku o umorzenie należy złożyć dodatkowy formularz i oświadczenie niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, polegającej na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego.

Wnioski, formularze i oświadczenia w sprawie umorzenia, a także ulotki informacyjne o abolicji dostępne są na Salach Obsługi Klienta we wszystkich  placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl.


Jaki jest termin na złożenie wniosku?

Wniosek o umorzenie należności należy złożyć w ciągu 24 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. W przypadku kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o odpowiedzialności spadkobiercy za zadłużenie, określającą wysokość zadłużenia lub o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom po dniu wejścia w życie ustawy abolicyjnej, wniosek o umorzenie należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji.