Aktywizacja bezrobotnych w gminie Horodło

HrubieszówHorodło

Reklamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle realizuje kolejną edycję projektu systemowego: „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Horodło”.

***

Reklamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w okresie od 01.03.2009r. do 31.12.2009 r. realizuje kolejną edycję projektu systemowego: „Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych Narażonych Na Wykluczenie Społeczne w Gminie Horodło” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu systemowego „Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych Narażonych Na Wykluczenie Społeczne w Gminie Horodło” w roku 2009 zamknie się w kwocie 42.000,00 zł, z tego:

Celem nadrzędnym drugiej edycji projektu będzie zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zamieszkującym na terenie gminy Horodło, niezatrudnionym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i trwałą z nim integrację.

Cel główny osiągany będzie poprzez realizację celów szczegółowych:

1. upowszechnianie i rozwój form aktywnej integracji poprzez zawierane kontrakty socjalne, w których zastosowane zostaną instrumenty obejmujące:
– integrację edukacyjną
– integrację zawodową
– integrację społeczną
– integrację zdrowotną
2. pracę socjalną z uczestnikami projektu
3. wsparcie dochodowe zarówno beneficjentów, jak i członków ich rodzin.

Uczestnikami drugiej edycji projektu będzie sześć niepracujących kobiet, które korzystają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Horodle ze świadczeń pomocy społecznej i wyłonionych w drodze rekrutacji. Osoby te wyrażając zgodę na udział w projekcie oraz zawierając kontrakty socjalne z pracownikiem socjalnym zobowiązały się do aktywnego udziału w przygotowanych dla nich szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe oraz w zajęciach aktywizujących.

Uczestniczki projektu zostaną objęte szkoleniami zawodowymi m.in. w zakresie obsługi komputera, kasy fiskalnej itp.

Planowane są również warsztaty z psychologiem w zakresie komunikacji interpersonalnej.
Podkreślić również należy, iż w okresie realizacji projektu systemowego „Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych Narażonych Na Wykluczenie Społeczne w Gminie Horodło” wszystkie uczestniczki objęte zostaną wsparciem finansowym umożliwiającym aktywny udział w przedsięwzięciu (tj. zasiłki celowe w zależności od potrzeb zgłaszanych przez poszczególne osoby).

***

GOPS Horodło

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009