Awanse generalskie z okazji Święta Straży Granicznej

13 maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z okazji zbliżającego się Święta Straży Granicznej obchodzonego 16 maja, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza nadał trzem oficerom Straży Granicznej stopień generalski.

Reklamy

Na stopień generała dywizji mianowany został gen. bryg. SG Dominik Tracz – Komendant Główny Straży Granicznej.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: płk SG Jacek Bajger – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz płk SG Wojciech Skowronek – Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

ReklamyKomendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz

Gen. dyw. SG Dominik Tracz – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (specjalność: wojska ochrony pogranicza) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek: politologia). Służbę w Straży Granicznej pełni od początku istnienia formacji.

Na stanowisko Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej powołany decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 12 maja 2011 roku mianował go stopień generała brygady Straży Granicznej. Na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej został powołany 11 kwietnia 2012 r.

Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej”, Złotą Odznaką Zasłużony dla Służby Celnej i Odznaką Straży Granicznej.

Gen. dyw. SG Dominik Tracz jest autorem i współautorem wielu nowatorskich rozwiązań mających na celu usprawnienie kontroli granicznej, m.in. ONE STOP, czyli wspólnej odprawy polskich i ukraińskich służb granicznych i celnych w jednym czasie i w jednym miejscu, oraz „zielonych pasów” umożliwiających sprawne i szybkie przekraczanie granicy, a także zwiększających przepustowość przejść. Gen. dyw. SG Dominik Tracz był też prekursorem pełnienia służby granicznej przez wspólne polsko-ukraińskie patrole i propagatorem usprawnień w przekraczaniu granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Po objęciu stanowiska Komendanta Głównego Straży Granicznej realizował plan przygotowania formacji do wykonywania zadań w ramach mistrzostw EURO 2012, podczas których po raz pierwszy w warunkach strefy Schengen tymczasowo przywrócono kontrolę graniczną na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Równolegle podjął prace nad procesem przekształceń Straży Granicznej w wiodącą służbę graniczno-migracyjną.

W wyniku przeprowadzonych działań zróżnicowano struktury placówek SG działających wewnątrz kraju i na granicy zewnętrznej UE, zapewniając tym samym skuteczniejszą realizację zadań służbowych. Dokonano również weryfikacji struktur komórek operacyjno-śledczych, ukierunkowując je na mobilność i samodzielność działań w zwalczaniu przestępczości transgranicznej, opierając się na współpracy międzynarodowej. Przeprowadzona reorganizacja zmniejszyła liczebę oddziałów na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej oraz pozwoliła zredukować ilość stanowisk kierowniczych w komendach oddziałów i Komendzie Głównej SG.

Jako Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz kładzie duży nacisk na współpracę  z zagranicznymi partnerami i zaangażowanie Straży Granicznej na arenie międzynarodowej, m.in. poprzez wprowadzenie Europejskiego Systemu Nadzoru Granic „Eurosur” oraz uczestnictwo funkcjonariuszy SG w misjach Agencji FRONTEX. Jest także zwolennikiem współpracy dwustronnej z partnerami krajów sąsiednich, czego przykładem jest m.in. sprawne funkcjonowanie małego ruchu granicznego na odcinkach granicy z Rosją i Ukrainą, uzgodnienie z partnerami i wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych (np. System Wczesnego Ostrzegania) oraz współpraca w zakresie analiz i wymiany informacji (z Rosją, Białorusią i Ukrainą), a także realizacja pilotażowego projektu wspólnych polsko-niemieckich placówek.

 

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger

Gen. bryg. SG Jacek Bajger jest absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1995 roku ukończył aplikację prokuratorską. W 1992 roku pracował w prokuraturze warszawskiej. Od 1992 do 1996 roku służył w Urzędzie Ochrony Państwa. Służbę w Straży Granicznej pełni od 1996 roku.

Powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej 17 listopada 2005 roku. W dniu 13 maja 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował płk. SG Jacka Bajgera na stopień generała brygady Straży Granicznej.

Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej”.

 

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg SG Wojciech Skowronek

Gen. bryg. SG Wojciech Skowronek jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (specjalność: Straż Graniczna). W 1999 r. ukończył Uniwersytet Opolski i uzyskał tytuł magistra politologii. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu (zarządzanie w administracji rządowej i samorządowej), zaś w 2006 r. Wyższy Kurs Obronny na Akademii Obrony Narodowej.

Służbę w Straży Granicznej pełni od 1 listopada 1991 roku.

1 listopada 2009 roku został powołany na stanowisko Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, zaś 18 czerwca 2013 roku objął stanowisko Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Odznaczony: Krzyżem Zasługi Za Dzielność, Odznaką Straży Granicznej, Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Straży Granicznej”, Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”.

 

źródło: NOSG

zdj. Jarosław Wtorkiewicz (KGSG)