Będą przedszkola w Gminie Hrubieszów

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Wniosek pod nazwą „Kubusiowi Akademia – utrwalenie i rozwój efektów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Hrubieszów” został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Lubelskiego do dofinansowania.

Na liście rankingowej projektów został sklasyfikowany na wysokim, drugim miejscu. Oznacza to, że projekt będzie realizowany przez Gminę Hrubieszów od sierpnia 2011 r. do lipca 2014 r.

Wniosek na ten projekt został złożony przez Gminę Hrubieszów we wrześniu 2010 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość projektu została oszacowana na kwotę niemal 2,7 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ma wynieść prawie 2,5 mln zł. Projekt ma na celu objęcie wsparciem 95 dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na wsi poprzez objęcie ich edukacją przedszkolną. W tym celu w miejscowościach: Husynne, Szpikołosy, Cichobórz, Czerniczyn i Ślipcze mają zostać utworzone punkty przedszkolne.

***

Info:

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki