Bezpieczna Ferie 2014 w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej włączyli się w akcję „Bezpieczne Ferie 2014”.

Reklamy

Nadbużański Oddział Straży Granicznej na terenie swego terytorialnego zasięgu, realizuje zadania w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku w okresie zimowym oraz prowadzi działania w następującym zakresie:

Bezpieczeństwo na drogach (przejazdy do i z miejsc wypoczynku).

–    w trakcie kontroli granicznej oraz na trasach dojazdowych do i z miejsc wypoczynku prowadzone są kontrole uprawnień i kwalifikacji zawodowych kierowców oraz stanu technicznego autokarów i pojazdów przewożących zwłaszcza dzieci i młodzież;

–    kontrole przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa przewozu dzieci w pojazdach;

–    w celu usprawnienia kontroli granicznej autobusów turystycznych przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek do prowadzenia kontroli w przejściach granicznych kierowani są dodatkowi funkcjonariusze, ponadto autokary kierowane są na dodatkowe pasy kontrolne;

–    funkcjonariusze SG samodzielnie oraz z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo (Policja, SOK) prowadzą działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obrębie przejść granicznych, dworców autobusowych i kolejowych oraz w strefie nadgranicznej.

Bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku.

–    patrolowanie miejsc wypoczynku oraz zwracanie uwagi na przestrzeganie zakazu sprzedaży osobom małoletnim wyrobów alkoholowych i tytoniowych tj. kontrola sklepów, barów, stacji paliw oraz innych punktów sprzedaży alkoholu;

–    w ramach zadań realizowanych w ochronie granicy państwowej prowadzone są kontrole „dzikich” lodowisk na starorzeczach rzeki granicznej Bug oraz innych zbiornikach wodnych wykorzystywanych przez dzieci i młodzież do zabawy.

Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania

–    funkcjonariusze pełniący służbę szczególną uwagę zwracają na zasadność pobytu młodzieży poza domem w godzinach nocnych, kontrolujemy pustostany, dworce autobusowe (przystanki) oraz dworce kolejowe i inne miejsca mogące być miejscem do spożywania alkoholu, narkotyków oraz środków odurzających;

–    zwracana jest uwaga na zachowanie się dzieci i młodzieży w miejscach użyteczności publicznej.

Działania podejmowane przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas w ferii, w ramach realizacji powyższych zadań mają przede wszystkim charakter prewencyjny i profilaktyczny, prowadzone są w trakcie pełnienia służby w ochronie granicy państwa.


Info i fot. NOSG