17 lipca 2024

Bezpłatne szkolenia i kursy dla mieszkańców podregionu Gotania

Gmina Miejska Hrubieszów zaprasza osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gmin podregionu Gotania do udziału w bezpłatnych szkoleniach i kursach. Podregion Gotania obejmuje teren miasta Hrubieszowa oraz gminy: Dołhobyczów, Hrubieszów, Komarów-Osada, Mircze, Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Tyszowce, Uchanie i Werbkowice.

Reklamy

 

Zapraszamy na bezpłatne kursy/szkolenia

w ramach Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Reklamy

Gmina Miejska Hrubieszów/Instytucja Realizująca Projekt, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1,
22-500 Hrubieszów zaprasza osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gmin podregionu Gotania do udziału w bezpłatnych szkoleniach/kursach. Podregion Gotania obejmuje teren miasta Hrubieszowa oraz gminy: Dołhobyczów, Hrubieszów, Komarów-Osada, Mircze, Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Tyszowce, Uchanie i Werbkowice.

 

„NGO liderem w podregionie Gotania – sztuka innowacyjnego działania w organizacji z elementami udzielania pierwszej pomocy ‘bezpieczna Gotania’” Miejsce szkolenia: Werbkowice

Reklamy

UWAGA ZMIANA KRYTERIÓW!

Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby spełniające poniższe warunki:

– posiadają miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego), na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów-Osada,

– mają ukończone 18 lat,

– są zatrudnione i świadczą pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej) lub

– posiadają  jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy:

      1) osoby bezrobotnej – osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn.zm.).

      2) osoby nieaktywnej zawodowo – osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych.

      3) rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20.12.1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2012 r., poz. 637)

 

„Obrzędowość i życie Gotów” Miejsce szkolenia: Tyszowce

Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby spełniające poniższe warunki:

– mają ukończone 18 lat,

– posiadające miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów-Osada,

– są zainteresowane udziałem w kursie.

 

Rekrutacja uczestników szkoleń prowadzona będzie przez Organizatora szkoleń Firmę „KROPEK” w siedzibie biura przy ul. Łaziennej 5/21A

od poniedziałku do piątku

w godzinach 10:00 – 16:00.

Szczegółowe informacje o szkoleniach, regulaminy rekrutacji, wymagania dla kandydatów i warunki udziału w kursach/szkoleniach oraz wzory Formularzy zgłoszeniowych zamieszczone będą na stronie projektu www.gotania.sppw.pl, na stronach Organizatorów szkoleń www.interkropek.pl, oraz na stronach internetowych gmin (partnerów projektu). Formularze będą do pobrania w siedzibie biur Organizatorów szkoleń, gdzie prowadzona będzie rekrutacja.