Budowa drogi gminnej w miejscowości Werbkowice

Na wniosek Gminy Werbkowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej nr 111285 – ul. Prusa w miejscowości Werbkowice.

Reklamy

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 5 a, ustawy z dnia7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. ) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 39, poz. 267), Starosta Hrubieszowski zawiadamia, że w dniu 20.03.2013 r. na wniosek Gminy Werbkowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej nr 111285 – ul. Prusa w miejscowości Werbkowice.

W ciągu 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, można w Wydziale Budownictwa i Architektury tut. Starostwa (Hrubieszów, ul. Narutowicza 34), w pokoju nr 8, zapoznać się z aktami w/w sprawy i składać ewentualne uwagi (wnioski).Źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie