Czumów – czwartek 26 lipca 2012 r.

W czwartek 26.07.2012 r. przejechałem się samochodem przez Czumów i porobiłem zdjęcia nie tylko słynnego Pałacu czy widoku z wieży. Co widziałem i co utrwaliłem, to poniżej w galerii.

Reklamy

Ze strony internetowej – Sołectwo Czumów

Miejscowość Czumów położona we wschodniej części Polski w woj. lubelskim na terenie powiatu hrubieszowskiego, Gmina Hrubieszów. Miejscowość Czumów położona jest w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej w pobliżu meandrów Bugu, otoczona jest od strony północnej rozległymi łąkami, które leżą w obrębie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który chroni głównie ekosystemy szuwarowe, łąkowe, wodne doliny Bugu oraz kserotermiczne na zboczach doliny tej rzeki. Dolina Bugu jest cenną ostoją fauny wodno -błotnej, na zboczach kserotermicznych występują bardzo rzadkie gatunki roślin naczyniowych oraz stepowych owadów. To też Dolina Bugu [Obszar PLH 060023 -Zachodniowołyńska Dolina Bugu (Kryło w-Czum ów)] stanowi korytarz ekologiczny rangi europejskiej. W skład projektowanej ostoi wchodzą dwa lewostronne (do granicy państwowej) fragmenty tej doliny: południowy, w rejonie Kryłowa i północny – w rejonie Czumowa.

Zbiorowiska roślinne doliny Bugu w granicach projektowanej ostoi charakteryzują się dużą różnorodnością spowodowaną zarówno przez czynniki naturalne – zmienność siedlisk wzdłuż poprzecznej i podłużnej osi doliny, jak i antropogeniczne (głównie rolnictwo). Przy drodze Hrubieszów – Czumów, na zboczach otaczających najniższe tarasy Bugu został utworzony użytek ekologiczny, chroniący roślinność stepową. Wśród pokrywającej stoki roślinności występuje tu wiele osobliwości florystycznych Lubelszczyzny takich jak: oset zwisły, starzec polny i wiśnia karłowata.

Pierwsza wzmianka o Czumowie pochodzi z roku 1400, kiedy wieś została wymieniona w akcie erekcyjnym parafii w Hrubieszowie, wydanym przez króla Władysława Jagiełłę. Pod koniec XVII wieku wieś należała do Aksaka, zapewne Józefa, żonatego z Zofią Łuszczowską. W XVIII wieku Czumów był w posiadaniu Kurdwanowskich. W 1767 roku właścicielem wsi był Makary Kurdwanowski podkomorzy bełski, którego jako właściciela wymienia także dokument z 1771 roku W 1867 roku dobra Czumów objął we władanie Edward Rastawiecki. syn Ludwika. W 1911 roku Czumów odziedziczył Władysław Pohorecki i według danych w 1929 roku posiadał tu 950 ha ziemi. Pod koniec XIX wieku powierzchnia folwarku Czumów wynosiła 577 mórg, w tym: grunta orne i ogrody stanowiły 422 morgi, łąki 124 morgi oraz nieużytki i place 31 mórg. Wieś natomiast liczyła 44 domy i 679 mórg użytków.

Większość mieszkańców Czumowa stanowili Rusini (Ukraińcy) wyznania greckokatolickiego, którzy później przeszli na prawosławie. W roku 1832 było tu zaledwie 32 osób wyznania rzymskokatolickiego, które należały do parafii w Hrubieszowie. Podczas I wojny światowej w pałacu w Czumowie mieścił się szpital polowy wojsk austriackich, który został częściowo spalony. Po 1939 roku pałac został przejęty przez niemiecką straż graniczną i wówczas przeprowadzono prowizoryczny remont. W czasie II wojny światowej pałac został spalony. Po wojnie odbudowano go i przeznaczono od roku 1944 na strażnicę WOP. Później w latach 50-tych mieściła się tu szkoła podstawowa oraz mieszkania dla pracowników PGR. W połowie lat osiemdziesiątych pałac przeszedł w ręce prywatne – Mariana Pawlaka i Jerzego Sucheckiego. Nowi właściciele od roku 1989 przeprowadzili gruntowny remont budynku.

Warunki klimatyczne, jakie panują na obszarze gminy, w której znajduje się miejscowość Czumów należy zaliczyć do grupy klimatów umiarkowanych, przejściowych, ze znacznym wpływem kontynentalizmu. Wyróżnia się długim, ciepłym latem i długą mroźną zimą, a także dużym nasłonecznieniem oraz znacznym udziałem wiatrów wschodnich. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, (-4,2 °C) a najcieplejszym lipiec (17,7 C).

Czumów leży na obszarze typowo rolniczym. Gleby tutaj występujące zasadniczo zaliczyć można do bardzo dobrych i dobrych (czarnoziemy), wyróżniających się pod tym względem w skali kraju.

Położenie geograficzne, wzdłuż rzeki Bug, w naturalny sposób Czumów predysponuje do stania się atrakcyjnym miejscem wypoczynku.

Miejscowość należy do regionów o znikomej emisji zanieczyszczeń, ma idealne warunki do rozwijania turystyki i różnych form wypoczynku, w tym wędkarstwa oraz produkcji zdrowej żywności.

W najbliższym otoczeniu Czumowa znajdują się miejscowości: Gródek od strony północnej i Ślipcze na południowym wschodzie. Od strony wschodniej przez miejscowość przepływa rzeka Bug wyznaczająca granicę państwa. Najbliższym miastem leżącym w odległości ok. 6km. od Czumowa jest Hrubieszów liczący ok. 25tys. mieszkańców. Większe miasta to Chełm i Zamość położone w odległości około 50 km oraz podobne wielkością do Hrubieszowa: Krasnystaw w odległości nieco ponad 60 km i Tomaszów Lubelski nieco poniżej 60 km. Odległość od Lublina wynosi ok. 120 km.

Zdjęcia i opracowanie – mak