Dołhobyczów: Zaproszenie na XXII Sesję szóstej kadencji Rady Gminy

Zapraszam wszystkich radnych Rady Gminy na XXII Sesję szóstej kadencji Rady Gminy Dołhobyczów, która odbędzie się w dniu 26 marca 2013 roku o godzinie 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Dołhobyczowie.

Reklamy

Na sesję tą przewidywany jest następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Informacja Wójta Gminy z działalności Gminy od ostatniej sesji i wykonaniu uchwał.
  6. Odpowiedź Wójta na wnioski Komisji.
  7. Interpelacje i zapytania Radnych.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Żniatyn”.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Sulimów”.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Dołhobyczowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Dołhobyczów.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia ( wyrażenia ) zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2014 roku.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Starostwu Hrubieszowskiemu w zakresie wspólnej realizacji inwestycji w roku 2013 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych.

16. Dyskusja i wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Drozda

Źródło: UG Dołhobyczów