Dotacje z Unii Europejskiej dla Powiatu

Projekt pt. „Kontynuacja przebudowy drogi przygranicznej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa” złożony przez Powiat Hrubieszowski, otrzymał dofinansowanie w kwocie 9 796 153,20 zł.

Reklamy

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy – typ projektów: Drogi powiatowe. Uzyskał on 99,22 pkt (na 100 możliwych do uzyskania) oraz 3 miejsce na liście rankingowej. Całkowity koszt projektu wynosi 11 524 886,12 zł.

W ramach konkursu powiaty złożyły 80 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 575 727 814,27 zł zaś na realizację projektów przewidziano do rozdysponowania pulę 49 095 407,94 zł. W związku z tym dofinansowanie otrzymały tylko trzy najlepsze projekty, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały największą liczbę punktów.

Przedmiotowa inwestycja składa się z sześciu mniejszych elementów. Łączna długość odcinków drogi powiatowej, które mają zostać przebudowane w ramach projektu wynosi 8 550 m. Projekt obejmuje przebudowę następujących odcinków drogi powiatowej nr 3432L:
1. ul. Nowa w Hrubieszowie – 1 724 m
2. Gródek – 1 120 m
3. Kosmów – 1 006 m
4. Kryłów – 2 500 m
5. Prehoryłe – 1 000 m
6. Siekierzyńce – 1 200 m

Najbardziej wyeksploatowane odcinki drogi zostaną zatem w pierwszej kolejności przebudowane i tym samym dostosowane do lokalnych potrzeb komunikacyjnych. Wszystkie odcinki dróg uzyskają nową nawierzchnię.

Na pozostałe odcinki drogi Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa o łącznej długości ok. 27 km powiat posiada już opracowaną (w roku bieżącym), kompletną dokumentację techniczną o wartości 833.000,00 zł sfinansowaną w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III TACIS CBC.

Informujemy również, iż wniosek złożony przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.3 Ochrona zdrowia, typ projektów Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych, pt. „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie” otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 961 400,00 zł. Natomiast całkowity koszt projektu wynosi 3 484 000,00 zł.

Podsumowując okres 6 miesięcy od czasu inauguracji RPO Woj. Lubelskiego, a tym samym uruchomienia środków dla regionu na okres programowania 2007 – 2013 Powiat Hrubieszowski uzyskał na zadania inwestycyjne blisko 13 mln zł dotacji, dzięki czemu zostaną zrealizowane inwestycje o łącznej wartości 15 008 886,12 zł.

tekst:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie