Edukacja przedszkolna z gminą Mircze

Gmina Mircze rozpoczyna realizację projektu p.t. „Edukacja przedszkolna z gminą Mircze”. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 126 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Mircze poprzez zapewnienie im alternatywnej formy wychowania przedszkolnego oraz dostępu do wczesnej edukacji.

Reklamy

Gmina Mircze  rozpoczyna realizację projektu p.t. „Edukacja przedszkolna z gminą Mircze” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 126 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Mircze poprzez zapewnienie im alternatywnej formy wychowania przedszkolnego oraz dostępu do wczesnej edukacji w terminie do 31.07.2014r.

W ramach projektu powstaną trzy punkty przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Mirczu, Zespole Szkół w Kryłowie oraz Szkole Podstawowej w Wiszniowie. Zostaną one wyposażone m.in. w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz zestawy do zabaw ruchowych.

W poszczególnych punktach przedszkolnych oferujemy:

–          zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową dla wychowania przedszkolnego;

–          zajęcia dodatkowe (zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, język angielski)

–          wycieczki edukacyjne;

–          wyżywienie;

–          transport dla dzieci dojeżdżających.

Punkty przedszkolne będą funkcjonowały od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie.

Zajęcia rozpoczną się od 01.10.2012r.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony Internetowej Urzędu Gminy Mircze oraz w sekretariatach poszczególnych szkół.

Zapisy do punktów przedszkolnych będą prowadzone przez dyrektorów poszczególnych szkół przy których powstaną punkty przedszkolne w okresie od 28.08.2012r. do 31.08.2012r.  w godzinach 800 – 1500.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Mirczu (tel. 84 6519094) oraz u dyrektorów szkół: w Mirczu (84 6519011), Wiszniowie (846519703)  i Kryłowie (846519815).

 

Do pobrania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY